Տրանսպորտային ծառայությունների համաշխարհային շուկայում ՀՀ մրցունակության բարձրացման հեռանկարները

Գին՝ 40000դրամ
Էջերի քանակ՝ 80էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 3589

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Տրանսպորտը որպես միջազգային տնտեսական հարաբերությունների բաղադրիչ
1.1 Միջազգային տրանսպորտային փոխադրումների գործընթացը և դրան բնորոշ խնդիրները
1.2 Տրանսպորտային ենթակառուցվածքները տարածաշրջանային ինտեգրման և գլոբալացման համակարգում
1.3 Տրանսպորտային փոխադրումների արդյունավետությունը որպես միջազգային մրցունակության գրավական
Գլուխ 2. Տրանսպորտային ծառայությունների միջազգայնացման հիմքերը համաշխարհային տնտեսությունում
2.1 Տրանսպորտային ծառայությունների համաշխարհային շուկայի արդի միտումները
2.2 ՀՀ տրանսպորտային ծառայությունների առկա վիճակն ու առանձնահատկությունները
Գլուխ 3. ՀՀ մրցունակության բարելավման հիմքերը տրանսպորտային ծառայությունների համաշխարհային շուկայում
3.1 ՀՀ արտաքին տնտեսական գործունեության տրանսպորտային ապահովման արդյունավետությունը
3.2 ՀՀ մրցունակության բարձրացման ուղիները տրանսպորտային ծառայությունների համաշխարհային շուկայում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Տրանսպորտի տարածաշրջանային ինտեգրումը ենթադրում է շարունակական փոխադրումներ իրականացնելու նպատակով տարածաշրջանում տրանսպորտային բոլոր տեսակների (ավտոմոբիլային, երկաթուղային, ջրային, օդային և այլն) ներգրավումը` ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կարիքների բավարարման նպատակով: Սահմանային անցումների, մաքսային ընթացակարգերի ներդաշնակեցումը, ինչպես նաև հատուկ տնտեսական գոտիների ստեղծումն ու ենթակառուցվածների զարգացումը հանդես են գալիս որպես տարածաշրջանային ինտեգրման գրավական:

Գրականության ցանկ

1. Ասիական զարգացման բանկ, ՀՀ Տրանսպորտի և կապի նախարարություն, Հայաստանի տրանսպորտի ոլորտի զարգացման ռազմավարություն 2020, Վերջնական հաշվետվություն, Երևան 2008
2. Բեռների միջազգային ճանապարհային տեղափոխման մասին կոնվենցիա (1956)
3. Գ.Նազարյան, Արտաքին տնտեսկան գործունեության տրանսպորտային ապահովում, Եր. 2010
4. Երկաթուղային տրանսպորտի մասին ՀՀ օրենք, 06.12.2007
5. Զբոսաշրջիկներին մաքսային արտոնություններ տրամադրելու մասին կոնվենցիա (1954)
6. Թուրքիա–Հայաստան սահմանի վերաբացման արդյունքում Հայաստանի տնտեսության վրա ազդեցություն ունեցող տնտեսական գործոնների ուսումնասիրությունը, 2005
7. Կոնվենցիա «Դեպի ծով ելք չունեցող պետությունների տարանցիկ առևտրի մասին», 1965
8. Հաշվետվություն, ՀՀ Կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության 2018 թվականի գործունեության
9. Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի ՓԲԸ պաշտոնական կայք՝ hhtp://www.ukzhd.am/arm_about_company.html
10. ՀՀ Կառավարության 2008թ. հոկտեմբերի 10ի 11207-Ն որոշման, Կայուն զարգացման ծրագիր, 2008թ., Էջ 157-158

Պատվիրել/