Սիրիական փախստականների ճգնաժամի դերը Թուրքիա — ԵՄ հարաբերություներում 2011թ. ից սկսած

Գին՝ 39500դրամ
Էջերի քանակ՝ 79էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 3631

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Սիրիայում փախստականների ճգնաժամի ազդեցությունը ԵՄ և Թուրքիայի վրա
1.1 Սիրիայից փախստականների հոսքի հետևանքները ԵՄ համար
1.2 Սիրիայից փախստականների հոսքի հետևանքները Թուքիայի համար
Գլուխ 2. Թուրքիայի ներգրավվածությունը Սիրիայի փախստականների ճգնաժամի մեջ
2.1 Սիրիայում Թուրքիայի քաղաքականության հումանիտար բաղադրիչները
2.2 Թուրքիայի քաղաքականությունը Սիրիայի փախստականների նկատմամբ
Գլուխ 3. Սիրիայի փախստականների խնդիրը Թուրքիա – ԵՄ հարաբերությունների համատեքստում
3․1 Թուրքիա − ԵՄ բանակցությունները Սիրիայի փախստականների հարցի շուրջ
3․2 ԵՄ−Թուրքիա գործարքը փախստականների ճգնաժամի վերաբերյալ
3․3 ԵՄ−Թուրքիա հարաբերությունները գործարքի կնքումից հետո. Նոր ճգնաժամ 58
Եզրակացություն
Օգտագործված աղբյուրների և գրականության ցանկ

Հատված

2011 թ-ին Սիրիայում ծայր առած քաղաքացիական պատերազմից ի վեր Եվրոպայում տեղի ունեցավ փախստականների հոսքի մասշտաբային աճ, որը մինչ այսօր վերահսկել կամ կարգավորել եվրոպական երկրներին դեռևս չի հաջողվում: Կարելի է ասել, որ ԵՄ-ն արդեն մեծամասամբ սպառել է փախստականների ընդունման և տեղաբաշխման իր բոլոր հնարավորությունները, սակայն փախստականների թիվը դեռևս միայն աճում է:

Գրականության ցանկ

1. Андреюк В., «Ближний Восток в экономике и политике ФРГ в 60 – 90-е годы XX века», Москва, 2006
2. Денисенко М., «Иммиграционная политика в Российской Федерации и странах Запада», Москва, 2003
3. Иванова И., «Эволюция ближневосточной политики Турецкой Республики (1923 – 2016)», Москва, 2017
4. Алиева А., «Мягкая сила в современной внешней политике Турции» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 25. Международные отношения и мировая политика, 2014
5. Изместьев И., «Причины и особенности продвижения сирийских и иракских беженцев в Германию» // Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Институт международных отношений и мировой истории, Центр изучения проблем национальной и международной безопасности, 1(18), Ставрополь, 2016

Պատվիրել/