Մանկավարժի աշխատանքը անապաահով ընտանիքների երեխաների հետ

Գին՝ 44000դրամ
Էջերի քանակ՝ 88էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 3652

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Անապահով ընտանիքների մակավարժահոգեբանական նկարագիրը
1.1 Անապահով ընտանիքների առանձնահատկությունները
1.2 Անապահով ընտանիքների խնդիրները
Գլուխ 2. Մանկավարժական օգնության հիմնական ձևերը անապահով ընտանիքների երեխաներին
2.1 Անապահով ընտանիքների երեխաների առանձնահատկությունները
2.2 Մանկավարժի դերը անապահով ընտանիքի երեխաների հարմարման, հասարակությանը ինտեգրման և մանկավարժական աջակցության հարցում
Գլուխ 3.անապահով ընտանիքների հետ մանկավարժի աշխատանքի հետազոտություն
3.1 Հետազոտական աշխատանքի նախապատրաստում
3.2 Հետազոտական աշխատանքի արդյունքների վերլուծություն և ամփոփում
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Հատված

Որպես սոցիալական կառույց, սոցիալական ինստիտուտ՝ ընտանիքը մեծ դեր ունի հասարակության կյանքում, քանի որ պայմանավորում է հասարակության ապագան, ընտանիքում են ձևավորվում երեխայի՝ որպես անձի անհատականությունը, նրա բարոյական հատկանիշները, այն ամենը, ինչը բնորոշում է մարդ անհատին: Ընտանիքը, մշակութային հիմնարար արժեքները, կոդերը և մեխանիզմները փոխանցելով սերնդեսերունդ, իրականացնում է ազգային, մշակութային ու սոցիալական կյանքի վերարտադրությունը: Ընտանիքում են ձևավորվում հասարակությունում ընդունված նորմերի ընկալումը, հասարակական գործունեության ու աշխատանքի նկատմամբ վերաբերմունքը և այլն:

Գրականության ցանկ

1. Անտոնյան Ս., Անապահով ընտանիքների երեխաների հոգեբանական բնութագրերը, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2017
2. Արզումանյան Ա., Անձի սոցիալական ախտահարման հոգեբանական նախադրյալները, Երևան, 2007
3. Արզումանյան Ս., Գրին Է., Իրավաբանական հոգեբանություն, Երևան, 2004
4. Խաչատրյան Պ. Գ., Ընտանիք և դաստիարակություն, Երևան, 1976
5. Խարչև Ա., Մարցովսկի Մ., Ժամանակակից ընտանիքը և նրա պրոբլեմները, Երևան, 1982
6. Հարությունյան Լ., Հայ ընտանիքի առանձնահատկությունների հաշվառումը, նպատակային կիրառումը որպես դաստիարակության արդյունավետության պայման, «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, հասարակական գիտություններ, 2012, թիվ 7 /9/
7. Մակիչյան Ս. Ա., «Մանկատան երեխայի հաղորդակցման դժվարությունների պատճառների հոգեբանական հիմքերը», «Հոգեբանությունը և կյանքը», Երևան, 2007, «Զանգակ–97» № 1–2
8. Չատինյան Ա. Ա., Ընտանեկան դաստիարակության հիմունքները, Երևան, 2009
9. Պետական նպաստների մասին ՀՀ օրենք, http://www.arlis.am/documentview.aspx? docid=94822.
10. Սեդրակյան Ս., Ընտանիքի հոգեբանություն, Երևան, 2010

Պատվիրել/