Բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցների կիրառման վարույթի առանձնահատկությունները

Գին՝ 39500դրամ
Էջերի քանակ՝ 79էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 3674

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների ընդհանուր բնութագիրը
1.1 ՀՀ և ՌԴ բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների զարգացման պատմությունը: Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառման մասին վարույթի հասկացությունը և իրավական բնույթը:
1.2 բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցների կիրառման հիմքերը
Գլուխ 2. Բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ գործերով նախաքննության առանձնահատկությունները:
2.1 Անմեղսունակության վիճակում հասարակական վտանգավոր արարք կատարած անձանց, ինչպես նաև հանցանք կատարելուց հետո հոգեկան խանգարումով անձանց իրավունքների և օրինական շահերի ապահովման դատավարական կարգավիճակը և երաշխիքները
2.2 Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառման վերաբերյալ վարույթ հարուցելու հիմքը և կարգը
2.3 Անմեղսունակության վիճակում հասարակական վտանգավոր արարք կատարած անձանց և հանցանք կատարելուց հետո հոգեկան խանգարում ունեցող անձանց նկատմամբ քրեական գործով բացահայտման ենթակա հանգամանքներ
Գլուխ 3. Բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ գործերի դատական քննությունը
3.1 Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառման վերաբերյալ գործերով դատարանում դատավարական գործողությունները:
3.2 Դատական քննության փուլում բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառման վերաբերյալ քրեական գործի երկարաձգման, փոփոխման և դադարեցման հիմքերը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում հանրորեն վտանգավոր արարք կատարելու մասին առաջին օրենսդրական պատմական հիշատակումները կատարվել են դեռևս 1649թ.-ին, որով անձը, որը հանրորեն վտանգավոր արարքը կատարել էր հուզմունքի վիճակում, ազատվում էր քրեական պատասխանատվությունից: Սակայն նման անձանց համար բուժման հատուկ ձև նախատեսված չէր: Ռազմական արտիկուլի 95-րդ հոդվածի համաձայն այդ մարդիկ պետք է ուղարկվեին կուսանոցներ:

Գրականության ցանկ

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ
2. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք
3. ՀԽՍՀ 1961 թվականի մարտի 7-ի քրեական դատավարության օրենսգիրք http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=343,
4. Գերմանիայի քրեական դատավարության օրենսգիրք https://www.legislationline.org/documents/,
5. Վրաստանի Հանրապետության 2009 թվականի, Ուկրաինայի Հանրապետության 2012 թվականի, Ղազախստանի Հանրապետության 2014 թվականի քրեական դատավարության օրենսգրքեր https://www.legislationline.org/documents/,
6. Մխիթար Գոշ: Դատաստանագիրք: Երևան, 2001
7. Российское законодательство X — XX веков. М., 1986
8. Российское законодательство X — XX веков: В 9 т. Законодательство первой половины XIX века. М., 1988. Т. 6
9. Российское законодательство X — XX веков: В 9 т. М., 1994. Т. 9
10. Ա. Ղամբարյան, Դատական նիստին մասնակցելու իրավունքից հրաժարվելը, Երևան, 2017

Պատվիրել/