Տուրիզմի ոլորտում խելոք էքսկուրսավար web կայքի հետազոտում և մշակում

Գին՝ 30500դրամ
Էջերի քանակ՝ 61էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 3699

Բովանդակություն

Ներածություն
1.Գրականության ակնարկ և խնդրի դրվածք
1․1․ Տուրիստական ինֆորմացիայի համակարգ
1․2․ Տուրիստական ինֆորմացիայի դասակարգում և ուսումնասիրում
1․3․ Կառավարման համակարգ։ տուրիստական միջավայրի համար
1.4․ Խնդրի դրվածք
2․ Տեսական մաս
2․1․ Web և բջջային միաջավայրերում մեդիա ֆայլերի ձևաչափերի հետազոտում
2․2․ Գտնվելու վայրը տվյալների բազայի ուսումնասիրություն
Եզրակացություն
3․Ծրագրային արտադրանքի նախագծում
3․1․ Ծրագրային մեթոդների մշակում
3․2․ Ծրագրային համակարգի նախագծումը
Եզրակացություն
4 Ծրագրի իրագործում և կիրառում
4․1 Համակարգի ծրագրային իրականացումը
4․2․ Համակարգի արագագործության գնահատականը
4․3 Համակարգի թեստավորումը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Հատված

Զբոսաշրջային օպերատորը տնտեսվարող սուբյեկտ է, որը մշակում է զբոսաշրջային երթուղիներ, ապահովում դրանց գործունեությունը, կազմակերպում գովազդ, սահմանում գները: Այսինքն՝ զբոսաշրջային օպերատորը ձեռք է բերում զբոսաշրջային ծառայություն կատարելու համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ (տեղեր ինքնաթիռում, համարներ հյուրանոցներում և այլ ծառայություններ), ձևավորում է զբոսաշրջության փաթեթ (մի շարք զբոսաշրջային ծառայությունների ամբողջություն) և իրացնում դրանք՝ շահույթի ստացման նպատակով:

Գրականության ցանկ

1. Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպման իրավական կարգավորումները: Ուսումնական ձեռնարկ/Ա.Մարգարյան.-Եր.: Կրթության ազգային ինստիտուտ, 2017
2. Кизим А. В. Информационные технологии в туризме : учебно-методическое пособие / А. В. Кизим. – Астрахань : Астраханский государ-ственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2011
3. Information and communication technology // UNWTO World Tourism Barometer. – 2007
4. Шаховалов Н.Н. Интернет-технологии в туризме. — Барнаул: АлтГАКИ, 2007
5. Puhretmair F. Extended Decision Making in Tourism Information Systems / F. Puhretmair, H. Rumetshofer, E. Schaumlechner // Proceedings of the Third International Conference on E-Commerce and Web Technologies. – 2002
6. Srivihok A. Intelligent Agent for e-Tourism: Personalization Travel Support Agent using Reinforcement Learning / A. Srivihok, P. Sukonmanee // Proceedings of the WWW, May10-14. – 2005
7. Чёрный С.Г. Применение case-based reasoning для поддержки принятия решения / С.Г. Чёрный // Вестник ХНТУ. – 2010. – № 2 (38). – С.336-342.
8. Ricci F. Case base querying for travel planning recommendation / F. Ricci, H. Werthner // Information Technology and Tourism. – 2002. – Vol. 3 (3/4). – 2002.
9. Waralak V. Siricharoen Learning Semantic Web from E-Tourism / V. Waralak // Proceeding of The 2nd KES International Symposium on Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. – 2008. – P.516-525
10. 1st UNWTO World Conference on Smart Destinations, Murcia, 15-17 February, 2017. Available online: http://sdt.unwto.org/sm artdestinations (accessed on 3 April 2017).

Պատվիրել/