Պլաստիկ թափոնների հիմնախնդիրները Հայաստանում և դրանց լուծման ուղիները

Գին՝ 8000դրամ
Էջերի քանակ՝ 16էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 3701

Բովանդակություն

1. Պլաստիկ թափոնների հիմնախնդիրներն ու թափոնների համակարգի ռազմավարությունն Հայաստանում
2. Կառավարություն-մասնավոր սեկտոր համագործակցությունը Հայաստանում՝ թափոնների վերամշակման ոլորտում
3. Փոխհատուցող ընկերություն. Զովացուցիչ ըմպելիքների տարաների և պլաստիկ շշերի վերամշակում
Ամփոփում
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Հայաստանում պլաստիկ թափոնների օգտագործման և օգտահանման համակարգերը հանդիսանում են թույլ զարգացած: Կենցաղային թափոնները չեն տեսակավորվում և հաճախ թափվում են բնակելի վայրերից ոչ հեռու: Կազմակերպված աղբանոցները գտնվում են կազմավորման փուլում կամ ընդհանրապես բացակայում են: Գոյություն ունեցող աղբահավաքման ոչ ֆորմալ համակարգերը հիմնականում կենտրոնացած են մետաղների, ապակե տարաների և սահմանափակ քանակով` թղթի և այլ փաթեթանյութերի հավաքման վրա:

Գրականության ցանկ

1. ԱԶԲ 2010թ. Կոշտ թափոնների կառավարման հիմնական զարգացման համար մարտահրավերների բացահայտումը և նախագծի սկիզբը. Խորհրդատուի զեկույցը, Մանիլա /TA 7635-REG/:
2. Հայաստանի Հանրապետության 2017-2036 թվականների կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարություն, http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=88196
3. http://www.mtad.am/files/docs/1496.pdf
4. Հայաստանում ԿԿԹԿ ոլորտի Ռազմավարական զարգացման ծրագիր, Ճանապարհային քարտեզ և Երկարաժամկետ ներդրումային ծրագիր, http://www.mtad.am/files/docs/1496.pdf
5. https://recycling.am/map

Պատվիրել/