Տնտեսության հակամենաշնորհային կարգավորման հիմնական խնդիրներն ու կատարելագործման ուղիները

Գին՝ 21000դրամ
Էջերի քանակ՝ 42էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 3703

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մենաշնորհների և դրանց պահպանման կարգավորումը
1.1. Մենաշնորհային կարգավորման էությունը և առանձնահատկությունները
1.2. ՌԴ-ում մրցակցային միջավայրի իրավական կարգավորումը
Գլուխ 2. ՌԴ-ում հակամենաշնորհային կարգավորման խնդիրները
2.1. Ռուսաստանում հակամենաշնորհային կարգավորման նպատակներն ու մեթոդները
2.2. ՌԴ-ում հակամենաշնորհային կարգավորման առանձնահատկությունները
2.3. ՌԴ-ում պետական հակամենաշնորհային կարգավորման միջոցառումների արդյունավետության գնահատում
Եզրակացություն
Օգտագործված աղբյուրների ցանկ

Հատված

Հակամենաշնորհային քաղաքականությունը հիմնական պետական գործունեությունն է, որը կարգավորում է շուկայի մրցակից կողմերի հարաբերությունները: Այն ուղղված է խթանելու ապրանքային շուկայի և մրցակցության զարգացմանը, սահմանափակելու մենաշնորհների և տնտեսվարող սուբյեկտների անբարեխիղճ գործունեությունը, պաշտպանելու սպառողների իրավունքները: Պետությունը ժամանակակից շուկայի պայմաններում երաշխիք է հանդիսանում մրցակցային հարաբերություններում:

Գրականության ցանկ

1. Закон РФ О Защите Конкуренции, 08.07.06
2. Отчет об исполнении Публичной декларации целей и задач ФАС России за 2019 год.
3. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе»
4. Самуелсон П. Экономика. Вводный курс, М. 1964
5. Шаститко А. Е. Конкуренция и антимонопольная
политика в неоавстрийской теории // Экономическая школа: Аналитическое приложение Альманах . 2008 . Т . 6 . С.81-113 .
6. Право Европейского Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю. Кашкина. — Зе изд., перераб. и доп. — М. Издательство Юрайт; Высшее образование, 2010
7. Князева И.В., Антимонопольная политика в Росии, Москва
8. Кураков Л., Экономическая теория, М., 2002
9. Ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում տնտեսական մրցակցության կարգավորման հայեցակարգ, Երևան 2012
10. Viscusi K., Vernon J., Harrington J.E., Jr, ”Economics of Regulation and Antitrust”, D.C. Heath and Company, 1992

Պատվիրել/