Սոցիալական կարողությունների զարգացումը խոսքի ընդհանուր թերզարգացում ունեցող երեխաների լոգոպեդական պարապմունքների ընթացքում

Գին՝ 13500դրամ
Էջերի քանակ՝ 27էջ
Լոգոպեդիա
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 3820

Բովանդակություն

Համառոտ նկարագրություն
Ներածություն
Հիմնախնդրի սահմանում
Գրականության վերլուծություն
Տվյալների հավաքագրում
Գնահատում
Տվյալների վերլուծություն
Արդյունքներ
Շնորհակալություն
Հավելվածներ
Գրականության ցանկ

Հատված

Հաղորդակցումը սոցիալական ակտիվության առաջին տեսակն է, երեխայի խոսքի զարգացման հիմնական գրավականը: Ներկայումս դպրոցական և նախադպրոցական հաստատություններում մեծ ուշադրություն են դարձնում երեխաների խոսքի զարգացմանը, քանի որ դրանից են կախված երեխաների սոցիալական ակտիվությունն ու ուսման մեջ ունեցած հաջողությունները: Սոցիալական կարողությունները կարևորվում են խոսքի ընդհանուր թերզարգացում ունեցող երեխաների խոսքի և հաղորդակցական հմտությունների զարգացման տեսանկյունից:

Գրականության ցանկ

1. Լոգոպեդական աշխատանքները հանրակրթական դպրոցում, աղբյուրը՝ http://lib.armedu.am/resource/10242]
2. Լոգոպեդիան գործնականում, Խ. Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարան, Երևան, Հեղինակային հրատարակություն 2017
3. Белкина, В. Н., Психология и педагогика социальных контактов детей : учеб. пособие. Ярославль, 2004
4. Быкова В. П., Особенности развития связаанного высказывания у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
5. Карабанова Н., Развитие социально-коммуникативных навыков у детей с ОНР посредством медиаобразования, http://io.nios.ru/articles2/77/10/razvitie-socialno-kommunikativnyh-navykov-u-detey-s-onr-posredstvom.
6. Конычева А., 2012, https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2012/08/26/razvitie-kommunikativnykh-funktsiy-obshcheniya.
7. Меркулова И. Б., Коммуникативной компетентности у детей младшего школьного возраста с ОНР, Молодежная наука: тенденции развития, N 3, М., 2017.
8. Нищева Н. В., Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001
9. Нургалиева Л., Формирование коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи, Екатеринбург, 2016

Պատվիրել/