Կրոնափիլիսոփայական միտքը Հնդկաստանում

Գին՝ 1400դրամ
Էջերի քանակ՝ 7էջ
Փիլիսոփայություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 3949

Բովանդակություն

Ներածություն
Կրոնափիլիսոփայական միտքը Հնդկաստանում
Եզրակացություն
Գրականություն

Հատված

Հնդկական կրոնափիլիսոփայական մտքի առաջին հուշարձանները վեդաներն են («վեդա» բառացի՝ «գիտելիք»): Վեդաները բաժանվում են չորս խմբի՝ Ռիգվեդա (հիմների ժողովածու), Յաջուրվեդա (զոհաբերությունների ձևակերպումների ժողովածու), Սամավեդա (զոհաբերությունների ժամանակ կատարվող երգեցողությունների ժողովածու), Աթհարվավեդա (անեծքների ժողովածու): Վեդաներում են տրվում աշխարհակառույցի, դրանում մարդու տեղի, նրա բարոյական վարքագծի առաջին պատկերացումները:

Գրականության ցանկ

1. Ս. Հակոբյան, Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Եր., 2007
2. Ս. Զաքարյան, Փիլիսոփայության պատմություն, Եր., 2005
3. Ա.Սարգսյան. Փիլիսոփայության դասընթաց. Եր., 2008

Պատվիրել/