Ա. Ֆայոլի աշխատությունների նշանակությունը կառավարման՝ որպես գիտության զարգացման համար

Գին՝ 30500դրամ
Էջերի քանակ՝ 61էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 402

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Կառավարման տեսության դասական դպրոցների դիրքն ու նշանակությունը կառավարման տեսության մեջ
1. 1 Կառավարման դպրոցների ստեղծման նախադրյալները
1. 2 Վարչական դպրոցի ձևավորումը և առանձնահատկությունները
Գլուխ 2 Ա . Ֆայոլի գիտական ձեռքբերումները և դրանց դերը կառավարման գիտության մեջ
2. 1 Ա . Ֆայոլի կառավարման 14 սկզբունքների վերլուծությունը
2. 2 Ա . Ֆայոլի «Ընդհանուր և արդյունաբերական կառավարում» աշխատության վերլուծությունը
2. 3 Ֆայոլի նվաճումները կառավարման գիտության զարգացման գործում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. «Մենեջմենթ» Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Երևան «Տնտեսագետ» 2016թ. :,
  2. Тэйлор Ф. У. Научная организация труда, М. Транспечать, 1924,
  3. Файоль А. Учение об управлении, Рязань, 1924,
  4. Файоль А. Учение об управлении (Научная организация труда и управления, М., 1965,
  5. Файоль А. Общее и промышленное управление. – М. : Дело, 1991.
  6. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф., Основы менеджмента. Москва, Дело, 1995.
  7. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М. : Гардарики, 2001. –с. 52
  8. Ермакова Л. И. Эволюция теории и опыт эффективного управления за рубежом. – М. : Мир, 1994. с. 55
  9. Семенова И. И. История менеджмента: Учеб. пособие для вузов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – с. 69
Պատվիրել/