Մարդկային կապիտալի վերարտադրության վերլուծությունը ՀՀ-ում

Գին՝ 5500դրամ
Էջերի քանակ՝ 11էջ
Բիզնես վիճակագրություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Վերլուծություն
Աշխատանքի ID` 4022

Բովանդակություն

Մարդկային կապիտալի վերարտադրության վերլուծությունը ՀՀ-ում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Ուսումնասիրելով մարդկային կապիտալի վերարտադրության գործընթացը, ընտանիքների ձևավորման մեծ դերն ու նշանակություն այդ հարցում, և վերլուծելով մարդկային կապիտալի վերարտադրության հետ կապված հիմնական ցուցանիշներր ՀՀ-ում հանգել ենք հետհյալ եզրակացություններին: Մարդկային կապիտափ վերարտադրության վրա ազդում են երեք հիմնական գործոններ՝ ծնելիություն, մահացություն, միգրացի, որոնցից ՀՀ-ում առավել մտահոգիչ են ծնելիության և միգրացիայի ցուցանիշները:

Գրականության ցանկ

1. ՀՀ Կառավարության N275 որոշումը «Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը սահմանելու, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու» մասին, 2014
2. newsarmenia.am-Աշխատանքի և սոցիալական հարցերին առընթեր Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն Արման Աարգսյան, փորձագիտական գնահատումներ
3. ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն, Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու 2014-2018
4. Ռ. Ղտնթարչյան, Հ. Ղուշչյան, Մարդկային կապիտալի վերարտադրության պետական կարգավորում, Երևան, 2009
5. Беккер Г., Экономик семьи и макроповедения, США, 1994
6. Е.А. Свядотух, Воспроизводство человеческого капитала: Методология исследования и Росийские բeaлии
7. Камалтдинова P.M. Влияние мотивации на воспроизводство человеческого капитала в coвբeмeнныx условиях // Креативная экономика. 2009
8. Шабурова А.В. Система повышения квалификации как элемент инфраструктуры воспроизводства человеческого капитала // Креативная экономика. 2008
9. Человеческий капитал: содержание, виды, оценка и стимулирование: Монография / В.Т. Смирнов, И.В. Сошников, В.И. Романчин, И.В. Скоблякова. М.

Պատվիրել/