Աշխատանքային վեճերի տեսակները և լուծումը

Գին՝ 2200դրամ
Էջերի քանակ՝ 11էջ
Աշխատանքային իրավունք
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 4067

Բովանդակություն

Ներածություն

Աշխատանքային վեճերի տեսակները և լուծումը

Եզրակացություն

Օգտագործված  գրականության ցանկ

Հատված

Հասարակական հարաբերությունների մասնակիցների իրավունքների ու պարտականությունների փոխադարձությունը միշտ էլ ենթադրում է նրանց շահերի բախում, տարբեր իրավիճակներում ցուցաբերվող մոտեցումների հակասություն: Ընդհանուր առմամբ, եթե այս կամ այն սուբյեկտին օրենքով վերապահված է որևէ իրավունք, և դրան համապատասխանում է մեկ այլ սուբյեկտի վրա օրենքով դրված կոնկրետ պարտականություն, ապա անխուսափելի է այդ իրավունքների ու պարտականությունների իրականացման և կատարման շուրջ կողմերի միջև տարակարծությունների ու իրարամերժ մոտեցումների առաջացման հնարավորությունը:

 

Գրականության ցանկ

  1. ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք
  2. А. И. Балашов. Трудовые споры и порядок их разрешения: Учебное пособие. – СПб филиал ГУ ВШЭ, 2008
  3. Буянова М. Проблемы доказательств и доказывания при рассмотрении индивидуальных трудовых споров Автор: Исследование осуществлено в рамках Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2013-2014
  4. В. А. Сафонов, Е. Б. Хохлов. «Трудовое право России: учебник. М. ЮРАИТ, 2008,
  5. Гражданский процессуальный кодекс Республики Молдова.
  6. Т.П. Барбашова, М.В. Матенко. Учебно-методичский комплекс по курсу «Трудовые споры». Москва 2009
Պատվիրել/