Իրավունքի նորմի կառուցվածքն ու նորմի տարրերը

Գին՝ 2200դրամ
Էջերի քանակ՝ 11էջ
Իրավագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 4071

Բովանդակություն

Ներածություն

Իրավունքի նորմի կառուցվածքն ու նորմի տարրերը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն

Հատված

Իրավունքի նորմը՝ որպես վարդապետական կառույց, ամբողջությամբ պոզիտիվ իրավունքի՝ որպես մարդկանց արտաքին վարքագծի հատուկ նորմատիվ կարգավորիչի, իրավաբանական-տրամաբանական որոշակի մոդելն է։ Իրավական կարգավորման և իրավունքի՝ որպես կարգավորիչի, այդ տրամաբանությունը (տրամաբանական մոդելը) արտահայտված է իրավունքի նորմի՝ որպես երեք կառուցվածքային բաղադրատարրերի՝ դիսպոզիցիայի, հիպոթեզի և սանկցիայի համակարգի վարդապետական մեկնաբանությամբ։ Իրավունքի նորմը հասարակական հարաբերությունների կարգավորման ընդհանուր կանոն է, որի համաձայն դրա հասցեատերերը պետք է որոշակի պայմանների առկայությամբ (հիպոթեզ) գործեն, որպես որոշակի իրավունքների և պարտականությունների սուբյեկտներ (դիսպոզիցիա), հակառակ դեպքում վրա կհասնեն նրանց համար ոչ ձեռնտու (անցանկալի) որոշակի հետևանքներ (սանկցիա):

Գրականության ցանկ

  1. Ներսեսյանց Վ., Իրավունքի և պետության տեսություն, Երևան, 2007
  2. Վաղարշյան Ա., Պետության և իրավունքի տեսություն-2, Երևան, 2011
  3. Пугачев В. П., Соловьев А. И.,   Введение в политологию, Москва,  1995
  4. Теория государства  и  права, Учебник  Под. Рел.  В. М.  Корельского  и  В. Д.  Перевалова, М. 1997
  5. Марченко М. Н.,  Теория  государства  и  права, М., 1997
Պատվիրել/