Իրավագիտության ուսուցման մեթոդիկայի մեթոդաբանական և տեսական հիմքերը

Գին՝ 2200դրամ
Էջերի քանակ՝ 11էջ
Իրավագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 4072

Բովանդակություն

Ներածություն

Իրավագիտության ուսուցման մեթոդիկայի տեսական հիմքերը

Եզրակացություն

Գրականություն

Հատված

Ըստ էության` հռոմեական իրավունքը հիմք է հանդիսացել հետագայում տարբեր երկրների իրավական համակարգերի և իրավական կրթության զարգացման համար: Դեռևս հին ժամանակներից սկսած իրավական դաստիարակությանը մեծ ուշադրություն է դարձվել: Հայ ժողովրդի պատկերացումները սովորութային իրավունքի, բարոյական նորմերի, արժանապատվության, պարտքի և պատասխանատվության մասին արտացոլված են ժողովրդական բանահուսության մեջ, հեքիաթներում, «Սասունցի Դավիթ» էպոսում:

Գրականության ցանկ

  1. Ուշինսկի Կ.Դ., Մանկավարժական ընտիր երկեր, Ե., 1981
  2. Левитин К. М., Юридическая педагогика. Учебник. М., 2007
  3. Юридическая педагогика. Учебник под. ред. проф. В. Я. Кикотя, проф. А. М. столяренко. М., 2004
  4. Беспалко В. П., Слагаемые педагогической технологии: учебник. М., 1989.
  5. Исаева Т.Е. Классификация профессионально-личностных компетенций вузовского преподавателя
  6. Кроль В.М. Педагогика,М., 2008
  7. Давид Р. Основные правовые системы современности., М., 1967
Պատվիրել/