Հատուկ իրավական ռեժիմ

Գին՝ 2800դրամ
Էջերի քանակ՝ 14էջ
ԻրավագիտությունՍահմանադրական մշակույթ
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 4073

Բովանդակություն

Ներածություն

Հատուկ իրավական ռեժիմ

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Ժամանակակից պետությունների սահմանադրությունները, որպես կանոն, սահմանում են պետական իշխանության իրականացման երկու ռեժիմներ` սովորական և հատուկ։ Պետական իշխանության իրականացման հատուկ  իրավական ռեժիմը այնպիսի իրավիճակների համար է, որոնց դեպքում պետական իշխանության մարմինների բնականոն գործունեությունը դառնում է անհնար, և անհրաժեշտ է դառնում վերականգնել սահամանադրական կարգը ամբողջ պետության կամ պետության որոշակի տարածքում։

Գրականության ցանկ

  1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015
  2. Գ.Դանիելյան, Վարչական իրավունք, 2019
  3. Мелехин А. В. Особые правовые режимы Российской Федерации. – Режим доступа: https://www.lawmix.ru/commlaw/1022
  4. Гончаров, И.В. Обеспечение основных прав и свобод граждан в условиях чрезвычайного положения. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук / И.В. Гончаров. — М.: 1998
Պատվիրել/