Մեթոդաբանություն, մեթոդ և մեթոդիկա հասկացությունների բնութագրերը

Գին՝ 3400դրամ
Էջերի քանակ՝ 17էջ
Մանկավարժություն և մեթոդիկա
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 4075

Բովանդակություն

Ներածություն

Մեթոդաբանություն, մեթոդ  և մեթոդիկա հասկացությունների բնութագրերը

Եզրակացություն

Գրականություն

Հատված

Արդյունավետ գիտամանկավարժական գործունեության  համար  շատ անհրաժեշտ  է հոգեբանամանկավարժական  խոհամտությունը, հետազոտության հստակությունն  ու օբյեկտիվությունը, սեփական փորձարարական կարողությունների խիստ և օբյեկտիվ գնահատում, այլապես ուրիշ  եղանակ չկա սխալներից խուսափելու  համար: Մանկավարժական հետազոտության արդյունավետ ընթացքը  և  ավարտը  մեծ  հաշվով  կախված է նաև  մեթոդաբանական ճիշտ ընտրազատումից, որքան ճիշտ  են  ընտրված  մեթոդներն  ու  մեթոդիկաները և դրանց կիրառության պայմանները, այնքան հավանականությունը գիտական տվյալները ստանալն  ավելի  մեծ է: Մեթոդաբանության գլխավոր ֆուկնցիան է համարվում ճանաչողության պրոցեսների կազմակերպումը  և  ղեկավարումը:

Գրականության ցանկ

  1. Ասատրյան Լ. Թ. և ուրիշներ, Կրթության համակարգի կառավարման հիմունքներ (մեթոդաբա-նություն և տեխնոլոգիա): Բուհական ձեռնարկ/ Լ. Թ. Ասատրյան, Ա. Ս. Կարապետյան, Մ. Ա. Ասատրյան, Թ. Ֆ. Ցոլակյան. -Եր.: Զանգակ- 97, 2003
  2. Загвязинский В. И. Методология и методика социально-педагогического исследования. -Тюмень, 1995
  3. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований: (Дидактический аспект). – М.: Педагогика, 1982
Պատվիրել/