Պետական ծառայողներ հասկացությունը, տեսակները և համակարգը

Գին՝ 4200դրամ
Էջերի քանակ՝ 21էջ
Պետական և քաղաքացիական ծառայություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 4076

Բովանդակություն

Ներածություն

 1. Պետական ծառայության հասկացությունը
 2. Պետական ծառայության տեսակները
 3. Պետական ծառայության համակարգը ՀՀ-ում

Եզրակացություն

Օգտագործված  գրականության  ցանկ

Հատված

Պետական ծառայությունը հնագույն սոցիալական ինստիտուտներից մեկն է և հանդիսանում է սոցիալական իսնտիտուտներից կարևորագույնը: Այն կյանքի է կոչվել օբյեկտիվ պատմական գործընթացների արդյունքում: Ժամանակակից պայմանների ուսումնասիրմամբ արձանագրում ենք, որ այն ունի մոտավորապես հինգից-վեց հազարամյակների պատմություն՝ ներառյալ փորձը, գաղափարները, ավանդույթները, արժեքները, կազմակերպությունների տարբեր տեսակի գոյությունը և սոցիալական գործընթացների կառավարման մեթոդները, որոնք ազգային բնութագրով, սովորույթներով և մշակույթով հանդերձ փոխանցվել են սերնդեսերունդ:

Գրականության ցանկ

 1. «Ինչ է քաղաքացիական ծառայությունը»: ՈՒղեցույց (հարցեր և պատասխաններ), Եր.: «Պետական ծառայություն» հր., 2004
 2. «Քաղաքացիական ծառայության ուղեցույց» (օրենսդրության մեկնաբանում) Եր.: «Դանամա», 2004
 3. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, ԱԺ,04.12.2001
 4. Գրիգորյան Ս., Գրիգորյան Գ., «Իրավագիտություն» Երևան 2014
 5. Խուդավերդյան Ա. Վ. «Հանրային ոլորտի բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում».-Եր.: Սարվարդ հրատ., 2008
 6. Մկրտչյան Ա., Եղիազարյան Ա., Գյուրջյան Ա. և ուրիշներ, «Քաղաքացիական ծառայության ուղեցույց» (օրենսդրության պարզաբանում), սոցիալ-տնտեսական վերլուծությունների խորհրդատվական կենտրոն, «Նա Դա Մա», Եր.:2008
 7. В.Т.Батычко Административное право: Лекция 5.2. Понятие государственного служащего и его правовой статус, Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2008
 8. ….
Պատվիրել/