Պետության էությունը և հասկացությունը

Գին՝ 3000դրամ
Էջերի քանակ՝ 15էջ
Պետության և իրավունքի տեսություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 4081

Բովանդակություն

Ներածություն
Պետության էությունը և հասկացությունը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Պետությունը հասարակական զարգացման արդյունք է, որը, ծագելով հասարակության հասունության որոշակի աստիճանում, դառնում է նրա հիմնական կառավարող համակարգը: Պետությունը պատմականորեն զարգացող երևույթ է: Հասարակության զարգացման առաջընթացի հետ փոխվում է նաև պետությունը, նրա նպատակներն ու խնդիրները: Օրինակ` անտիկ աշխարհում պետությունն առանց բացառության ընդգրկում էր հասարակական կյանքի բոլոր կողմերը, այդ պատճառով նրանում մարդն ամբողջությամբ կլանվում էր պետության քաղաքացու մեջ:

Գրականության ցանկ

  1. Վ.Ն. Խրոպանյուկ, Պետության և իրավունքի տեսություն, Երևան, 1997
  2. Գ. Բ. Մեղրյան ,Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ, Երևան, 2001
  3. А. В. Макеев. Политология, учебное пособие для студентов вызов, М., 2000
Պատվիրել/