Քաղաքացիական իրավունքների օբյեկտները

Գին՝ 2200դրամ
Էջերի քանակ՝ 11էջ
Քաղաքացիական իրավունք
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 4095

Բովանդակություն

Ներածություն
Քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Քաղաքացիներն ու կազմակերպություններն իրենց պահանջմունքները բավարարելու համար կարիք են զգում գույքի ձեռքբերման կամ օտարման, գույքի օգտագործման և այլն: Այդ պատճառով էլ նրանք միմյանց հետ մշտապես մտնում են տարբեր հարաբերությունների մեջ: Ինչպես ամեն մի իրավահարաբերություն, այնպես էլ քաղաքացիական իրավահարաբերությունն ունի իր տարրերը, դրանք են իրավահարաբերության սուբյեկտները, օբյեկտները և բովանդակությունը: Քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների մեջ կարևոր նշանակություն ունեն քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտները, ինչի հետևանքով քաղաքացիական իրավահարաբերության օբյեկտի հարցը իրավագիտության վիճահարույց հարցերից է:

Գրականության ցանկ

1. Բարսեղյան Տ., Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, առաջին մաս, Երևան, ԵՊՀ, 2014
2. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք, ընդունվել է՝ 01.01.1999, ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50)
3. Брашнский М. И., Общее учение о хозяйственном договоре, Минск, 1967
4. Иоффе О. С., Советское гражданское, право,Москва, 1958
5. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части первой (постатейный). М., 1998
6. Лапач В. А., Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика, Москва, СПб., 2002
7. Магазинер Я. М., Объекты права (Очерки по гражданскому праву), Л., 1957, Гражданское право. Часть 1. Изд-во Проспект М., 1997

8….

Պատվիրել/