Կառավարչական որոշումների ընդունման և իրացման գործընթացը

Գին՝ 2200դրամ
Էջերի քանակ՝ 11էջ
Կոնֆլիկտների կառավարում
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 4119

Բովանդակություն

Ներածություն
Կառավարչական որոշումների ընդունման և իրացման գործընթացը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Որոշումների ընդունումն ունի սոցիալ-տնտեսական բնույթ, քանի որ կապված է մարդկանց հետ: Ղեկավարներն օգտագործում են իրենց բոլոր գիտելիքները, գործնական հմտությունները և հնարավորություններն այլ անձանց աշխատանքի ղեկավարման և վերահսկողության համար:

Գրականության ցանկ

1. Մենեջմենթ, Յու .Մ. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Եր ., 2016
2. Пронников В.А., Ладанов И.Д. Управление персоналом в Японии. М.: Наука, 2003
3. Управление персоналом и трудовыми отношениями в Японии // Управление персоналом. 2001

Պատվիրել/