Ձեռնարկությունների մասնագիտացումը, կոոպերացումը, դիվերսիֆիկացումը

Գին՝ 4200դրամ
Էջերի քանակ՝ 21էջ
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 4120

Բովանդակություն

Ներածություն
1.Ձեռնարկությունների մասնագիտացումը և կոոպերացումը
2. Ձեռնարկությունների դիվերսիկացման ուղղությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Արդի փուլում գիտության և տեխնիկայի զարգացմանը զուգընթաց աստիճանաբար կատարելագործվում է արտադրական գործընթացը, բարձրանում դրա տեխնիկական հագեցվածության մակարդակը, փոխվում են աշխատանքի և արտադրության կազմակերպման ձևերն ու մեթոդները: Նշված գործընթացը իր ազդեցությունն է թողնում հատկապես զանգվածային արտադրության կազմակերպություններում, տեխնոլոգիական գործընթացների տարանջատման և բաժանման վրա, որի հիման վրա էլ աշխատողների մոտ առաջ են գալիս նոր և համեմատաբար նեղ պրո‎ֆիլի մասնագիտություններ: Տնտեսագիտության տեսության՝տնտեսության կառավարման դասականները ապացուցել են և ցույց տվել նրա զարգացման ուղիները պարզ, բնական արտադրությունից և սպառումից մինչև ընդլայնված ապրանքային արտադրություն, աշխատանքի ապրանքների փոխանակում և սպառում:

Գրականության ցանկ

1. Ս.Ղանթարջյան, Մասնագիտացման արդի խնդիրները, Երևան 2010
2. Томпсон-мл. А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации.- М.: Вильзмс, 2015
3. Шмелев А. Г. Продуктивная конкуренция. Опыт диверсификации/ А. Г. Шмелев.- М.: Магистр, 2015
4. Шмелев А. Г. Продуктивная конкуренция. Опыт диверсификации/ А. Г. Шмелев.- М.: Магистр, 2015.

5…

Պատվիրել/