Ձեռնարկությունների սննկացման գործընթացի կարգավորումը

Գին՝ 6000դրամ
Էջերի քանակ՝ 30էջ
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 4121

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Սնանկացման գործոնները և դրա հավանականության գնահատման մեթոդական հիմքերը
2. Կազմակերպությունների անվճարունակության (սնանկացման) կարգավորման օրենսդրական հիմքերը
3. Կազմակերպությունների սնանկության դեպքում կայացվող որոշումները
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Հատված

Ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում տնտեսավարող սուբյեկտները նպատակամղված են ապահովել ֆինանսական կայունության ցանկալի մակարդակ, որը կարևոր պայման է նոր ներդրումներ ներգրավվելու և գործընկերային հարաբերություններում անհրաժեշտ վարկանիշ, հեղինակություն ձևավորելու համար: Սակայն, շուկայական հարաբերությունների տարրերայնությունը և շատ հաճախ ոչ պլանային զարգացումը հանդես են գալիս որպես սնանկացման հիմնական պատաճառներ: Ակնհայտ է, որ սնանկացումը մի անգամից չի դրսևորվում և որպես առաջին ահազանգ կարելի է ընդունել տնտեսավարող սուբյեկտի ոչ բարվոք ֆինանսական վիճակը, ինչը չկանխելու դեպքում վրա է հասնում սնանկացումը:

Գրականության ցանկ

1. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք, ընդունված ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից մայիսի 5-ին 1998թ
2. «Իրավաբանական անձանց, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունների և անհատ ձեռներեցների անվճարունակության (սնանկացման) և ֆինանսական առողջացման մասին» ՀՀ օրենք, 1996 թ
3. «Անվճարունակության (սնանկացման) մասին» ՀՀ օրենքը, ընդունված Աժ-ի կողմից 17.12. 2003թ
4. «Կազմակերպությունների ֆինանսական վերլուծության ուղեցույց» 29.05.1999
5. Ա. Բայադյան «Ձեռնարկությունների ֆինանսական դրության գնահատումը» Երևան 2002թ
6. Մաթևոսյան Ա. Վ. «Արտադրական կազմակերպության ֆինանսական վիճակի գնահատման և կայունացման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում».-Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2009

7…

Պատվիրել/