Մարդկային ռեսուրսների առանձնահատկությունները որպես կառավարման օբյեկտ

Գին՝ 2400դրամ
Էջերի քանակ՝ 12էջ
Կառավարում
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 4122

Բովանդակություն

Ներածություն
Մարդկային ռեսուրսների առանձնահատկությունները որպես կառավարման օբյեկտ
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը կազմակերպչական գործառույթ է, որը զբաղվում է մարդկանց առնչվող հարցերով, ինչպիսիք են օրինակ՝ փոխհատուցում, աշխատանքի ընդունում, կատարած աշխատանքի կառավարում, կազմակերպության զարգացում, անվտանգություն, առողջություն, նպաստներ, կենսաթոշակներ, աշխատակցի խրախուսում, հաղորդակցում, վարչարարություն և վերապատրաստում։

Գրականության ցանկ

1. Ավետիսյան Գ. Հ., Մարդկային ռեսուրսների կառավարում, Երևան, 2009
2. Սուվարյան Յու. Մ., «Մենեջմենթե, Երևան, 2016
3. Аширов Д. А., Управление персоналом//Д.А. Аширов// М.: ТК Велби, Проспект, 2016
4. Бевзюк Е. А., Регламентация и нормирование труда. Учебное пособие / Е.А. Бевзюк, С.В. Попов//М.: Дашков и Ко, 2015
5. Исаева О. М., Управление человеческими ресурсами. Учебник и практикум//О.М. Исаева, Е.А. Припорова,М.: Юрайт, 2016
6. Кибанов А. Я., Управление персоналом, Теория и практика. Система управления персоналом//А.Я. Кибанов// М.: Проспект, 2016
7. Мишурова И. В., Управление мотивацией персонала//И.В. Мишурова//М.: Феникс, МарТ, 2017
8. Никифорова Н. А., Управление персоналом. Краткий курс//Н.А. Никифорова, М.: Окей-книга, 2017

Պատվիրել/