Առողջապահության ոլորտի կառավարման հայեցակարգային հիմնահարցերը

Գին՝ 11500դրամ
Էջերի քանակ՝ 23էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 422

Բովանդակություն

Գլուխ 1 Առողջապահության ոլորտի կառավարման հայեցակարգային հիմնահարցերը
1. 1 Առողջապահության ոլորտի կառավարման առանձնահատկությունները
1. 2 Առողջապահության համակարգի գործունեության տեսակները և լիցենզավորումը ՀՀ-ում
1. 3 Առողջապահության համակարգի կառուցվածքը և կարգավորման միջազգային փորձը

Հատված

Առողջապահության ոլորտի դերն ու նշանակությունն անգնահատելի է շուկայական տնտեսության ժամանակակից պայմաններում: Յուրաքանչուր պետության համար շատ կարևոր է ունենալ առողջ հասարակություն և այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել մի համակարգ, որը յուրաքանչյուր քաղաքացու հնարավորություն կընձեռի հնարավորինս մատչելի կերպով լուծել իր առողջության պահպանման խնդիրները, քանի որ ինչպես նշում էր Հուլիոս Կեսարը դեռևս մ. թ. ա 1 դարում «Քաղաքացիների» առողջությունը պետության գերակա խնդիրն է

Գրականության ցանկ

1. Ա. Տեր-Գրիգորյան, Բուժօգնության կազմակերպման և ֆինանսավորման ժամանակակից մոդելների կիրառումը Հայաստանի Հանրապետությունում», Երևան, 2004,
2. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀՀ օրենք, Ընդունված 2001 թվականի մայիսի 30-ին
3. “Экономика здравоохранения” Под редакцией И. М. Шеймана Москва 2001г,
4. Здравоохранение. Учебник. Под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. Финансы и статистика, 2004, էջ 141
5. Л. Трушкина, Р. Тлепцеришев, А. Трушкин, Л. Демьянова, Н. Малахова, “Экономика и управление здравохранением”, 2005,
6. Mossialos E., Thomson S., “Voluntary health insurance in the European Union”, World Health Organization, 2004,

Պատվիրել/