Էլեկտրոնային կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում (Երևան քաղաքի օրինակով)

Գին՝ 32500դրամ
Էջերի քանակ՝ 65էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 425

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Տեղական ինքնակառավարման համակարգում էլեկտրոնային կառավարման ներդրման տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1. 1 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերը պետական կառավարման համակարգում
1. 2 Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի էությունը, սկզբունքներն ու նպատակները
1. 3 Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում էլեկտրոնային կառավարման համակարգի նեդրման միջազգային փորձը
Գլուխ 2. ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում տեղեկատվական կառավարման առանձնահատկությունները
2. 1 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների տեղեկատվայնացման և տեղեկատվական հասարակության զարգացման խնդիրները
2. 2 Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի առանձնահատկությունները ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում
Գլուխ 3. Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի կատարելագործման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ ՏԻՄ-երում
3. 1 ՀՀ ՏԻՄ-երում էլեկտրոնային կառավարման բարեփոխումները և արդյունավետությունը
3. 2 ՀՀ ՏԻՄ-երում էլեկտրոնային կառավարման զարգացման հեռանկարները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված

Պետություն-հասարակություն կապն արդյունավետ իրականացնելու համար պետությունները անցում են կատարում էլեկտրոնային կառավարման` ապահովելով հասարակական բոլոր շերտերի քաղաքացիական մասնակցությունը, տեղեկատվական աղբյուրներին մուտքի հավասար հնարավորությունը: Պետական կառավարական մարմինները ստեղծում են էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման միասնական համակարգ, որը պահանջում է այդ ուղղությամբ նրանց ինտեգրում, ստանդարտացում, ռացիոնալացում, տվյալների միասնական բազայի ստեղծում: Ժամանակակից հեռահաղորդակցության արդյունք Էլեկտրոնային համայնքները իրենց անդամներին հնարավորություն են տալիս քննարկել հետաքրքրող հարցերը, իրականացնել մտքերի և փորձի փոխանակում, ապահովում է հանրային հարցերի վիրտուալ քննարկմանը, իսկ համակարգչային տեխնոլոգիաները և մասնավորապես համացանցը զգալիորեն հեշտացրել են պետություն­հասարակություն կապը, մասնավորապես կառավարության, պետական կառավարման այլ մարմինների և տարբեր գերատեսչությունների էլեկտրոնային կայքերը հնարավորություն են տալիս կիրառել պետական գերատեսչությունների բոլոր գործիքներն ու հարմարավետ միջավայր ստեղծել դրանց օգտագործման համար:

Գրականության ցանկ

1. Խաչատրյան Կ., «Տեղեկատվության տեսություն, գիտելիքահենք տնտեսություն և սոցիալական քաղաքականություն», Բանբեր ՀՊՏՀ, 2011/1
2. Քալանթարյան Է. Ա. ՀՀ էլեկտրոնային կառավարման արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան 2013թ., էջ 66-74
3. Սարգսյան Կ., Էլեկտրոնային կառավարման ներդրման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Ե., 2015
4. Մինասյան Ա. Էլեկտրոնային կառավարման զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում, «Ֆինանսներ և էկոնոմիկա», № 1, հունվար, 2011
5. Սուքիասյան Հ. Տեղեկատվական հասարակություն. Էլեկտրոնային կառավարություն և էլեկտրոնային կառավարում, «21-րդ դար», թիվ 1 (23), 2009:
6. Ղազարյան Ն., Էլեկտրոնային վարչարարության իրավական հիմքերի վերանայման արդի հարցադրումները, ԵՊՀ, 2015 թ.,
7. Информационная теория экономики. М., Изд. 2-е, М. : КомКнига, 2007, — 352
8. Совместная рабочая сессия ЭКЕ и ЕВРОСТАТа по по электронному представлению данных (Женева, Швеицария, 13 — 15 Февралья 2002 г.) Рабочий доклад №3, էջ 11, http://www. unece. org/fileadmin/DAM/stats/documents/2002/02/edr/3. r. pdf
9. Стырин Е. М., Опыт Сингапура в создании систем «электронного правительства», Москва, 2010 http://open-gov. ru/?p=686
10. …. .

Պատվիրել/