Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքների զարգացման ժամանակակից միտումները փոքր կազմակերպություններում (ՀՀ նյութերով)

Գին՝ 30500դրամ
Էջերի քանակ՝ 61էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 428

Բովանդակություն

Գլուխ 1. Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքների մշակման տեսական մոտեցումները
1. 1 Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքների էությունը, նշանակությունը և առանձնահատկությունները
1. 2 Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքների տեսակները
Գլուխ 2. Կազմակերպական կառուցվածքների ձևավորման հիմնախնդիրները և բարելավման ուղիները ՀՀ փոքր կազմակերպություններում
2. 1 ՀՀ փոքր կազմակերպությունների առանձնահատկությունները և առկա հիմնախնդիրները
2. 2 Կազմակերպական կառուցվածքների ձևավորման հիմնախնդիրները փոքր կազմակերպություններում
Գլուխ 3. Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի բարելավման ուղիները ՀՀ փոքր կազմակերպություններում
3. 1Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի վրա ազդող խոչընդոտները և դրանց նվազեցման ուղիները ՀՀ փոքր կազմակերպություններում
3. 2 Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի բարելավման ուղիները ՀՀ փոքր կազմակերպություններում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված

Կազմակերպական կառուցվածքների խնդրի հետ այսպես թե այնպես բախվում է ցանկացած ընկերություն: Հաճախ միայն վերակազմավորումն է թույլ տալիս իրագործել նոր ռազմավարությունը, հարմարվել շուկայական պայմանների փոփոխություններին, ներդնել արտադրության նորամուծական տեխնոլոգիաներ: Կազմակերպման սկզբունքները (ինչպես անել) հանգում են ընկերության ռազմավարության անընդհատությանը (ինչ անել): Կազմակերպական կառուցվածքը մենեջմենթի գործիքներից է, որը կիրառվում է խնդիրների իրականացման գործընթացում ռեսուրսների կառավարման նպատակով:
Կազմակերպման գործընթացը հանգեցնում է կազմակերպական կառուցվածքների ստեղծմանը, որոնց միջոցով սահմանվում է աշխատանքային հանձնարարությունների բաժանումը առանձին աշխատակիցների և ստորաբաժանումների միջև և ռեսուրսների տեղաբաշխումը և օգտագործումը:
Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքը պայմանավորվում է իր՝ ձեռնարկության կառուցվածքով և համապատասխանում է կառավարման օբյեկտի մասշտաբներին և ֆունկցիոնալ նշանակությանը: Փոքր ձեռնարկությունները բնութագրվում են կազմակերպական պարզ կառուցվածքի առկայությամբ, ղեկավար-կատարող: Իսկ բարդ և աշխատատար տեսակի արտադրատեսակների արտադրության մեջ մասնագիտացված խոշոր ֆիրմաները կազմված են, որպես կանոն, տասնյակ արտադրամասերից, բաժիններից ու լաբորատորիաներից, որոնց գործունեությունը կազմակերպելու և կոորդինացնելու համար ստեղծվում են կառավարման բարդ հիերարխիկ կառուցվածքներ:

Գրականության ցանկ

1. Սուվարյան Ա. Մ., Առևտրային բանկերի կորպորատիվ ռազմավարությունը և դրա արդյունավետությունը, Եր., ՀՌՀ հրատ., 2008
2. Սամուելսոն Փ. Ա., Նորդհաուս Ու. Դ., Տնտեսագիտություն, 2-րդ գիրք, Մակրոտնտեսագիտություն, Եր., Ապոլոն, 1996
3. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент: учебное пособие/ И. Т. Балабанов. — М: Изд-во Финансы и статистика, 1999. — 245 с.
4. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента: учебное пособие /И. Т. Балабанов. -М. : Изд-во Финансы и статистика, 1999. — 289 с.
5. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: пособие для руководителя/ Т. Бойдел. — М. : Изд-во АО “Ассиана”, 1996. – 186 с.
6. Веснин В. Р. Основы менеджмента: учебное пособие/ В. Р. Веснин. — М. : Изд-во “Триада, Лтд”, 2005. – 395 с.
7. Виханский О. С. Менеджмент: учебное пособие/ О. С. Виханский. – М. : Изд-во ЮНИТИ, 2005. – 459 с.
8. Галькович, Р. С. Основы менеджмента: учебник/ Галькович Р. С., Набоков В. И. — М. :Изд-во ИНФРА-М, 2001. – 386 с.
9. Герчикова И. Н. Менеджмент: учебник/ И. Н. Герчикова. — М. : Изд-во Банки и биржи ЮНИТИ, 1996. – 496 с.
10. ….

Պատվիրել/