Հայ-վրացական հարաբերություններ 1920-1922թթ.

Գին՝ 5500դրամ
Էջերի քանակ՝ 26էջ
Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 4302

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հայ-վրացական հարաբերությունները 1920 թ. Հունվար — 1921 թ. Փետրվար 21
Գլուխ 2. Հայ-վրացական հարաբերությունները 1921 թ. Մարտ-1922 թ.դեկտեմբեր
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Հեղափոխական կոմիտեները Հայաստանում, փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, (1920թ. նոյեմբեր, 1922թ. հունվար), Եր., 1974
2. Ասրյան Ա., Հայ-վրացական հարաբերությունների պատմությունից (Армяно-грузинский кон-фликть по поводу границъ), հրատ. Բանբեր Հայաստանի արխիվների, հ. 2, Եր., 2009
3. Борьба за победу Советской власти в Грузии, документы и материалы 1917-1921, Тбилиси, 1958
4….

Պատվիրել/