Հակամենաշնորհային քաղաքականության ձևավորման և իրականացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Գին՝ 33000դրամ
Էջերի քանակ՝ 66էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 431

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԱԶԱՏ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆ
1. 1 Տնտեսական մրցունակության էությունը, մրցակցային առավելությունները և դրանց վրա ազդող գործոնները
1. 2 Մրցակցության պաշտպանության միջազգային փորձը
ԳԼՈՒԽ 2. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱԿԱՄԵՆԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
2. 1 Մրցակցային միջավայրը և մենաշնորհային գործունեությունը
2. 2 Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության
օրենսդրաիրավական և ինստիտուցիոնալ հիմքերը
ԳԼՈՒԽ 3. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
3. 1 ՀՀ մրցակցային միջավայրի հիմնախնդիրները
3. 2 Մրցակցային միջավայրի բարելավման ուղիները
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հատված

Մենաշնորհները, լինելով մրցակցության ծնունդ, հենց սկզբից սկսում են ճնշել մրցակիցներին, հետևաբար՝ մրցակցությանը: Քանի որ մենաշնորհը միակ ապրանքի կամ ծառայության արտադրողն է կամ միակ վաճառողը, ապա այն ձգտում է ազդել պահանջարկի վրա՝ դարձնելով այն ավելի կանխատեսելի, բայց ոչ սպառողների շահերից ելնելով:
Մենաշնորհները երկրի տնտեսության վրա ունեն բացասական հետևանքներ, մասնավորապես` ապրանքների ու ծառայությունների գների բարձրացում, արժեզրկման մակարդակի բարձրացումը, փոքր ու միջին բիզնեսի դանդաղ զարգացումը կամ զարգացման ընդհատումը, ցածր մրցունակությունը արտաքին շուկաներում, տնտեսական արդյունավետության նվազումը, ապրանքների և ծառայությունների որակի նվազեցում, գործազրկության մակարդակի աճ և այլն: Այս բացասական հետևանքները վերացնելու նպատակովպետությունն օգտագործում է որոշակի լծակներ, դրանցից են` շուկաների ազատականացումը, գների շահութաբերության մակարդակի վրա պետական հսկողությունը, հակամենաշնորհային օրենսդրությունն և պետական կարգավորումը:
Հակամենաշնորհային քաղաքականության նպատակներն են մենաշնորհների սահմանափակումը, փոքր ու միջին բիզնեսի ձևավորումը, սպառողական շահերի պաշտպանությունը և ռեսուրսների արդյունավետ բաշխումը:

Գրականության ցանկ

1. Բոստանջյան Վ., Մենաշնորհների առաջացման պատճառները և տնտեսական հետևանքները, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները. Գիտական հոդված. ժող. 3 (7), Երևան, 2010թ., էջ 25-31:
2. Բոստանջյան Վ., Հանրային կառավարում, Պետական ծառայություն, Երևան, 2008, 320 էջ:
3. Բոստանջյան Վ., Հակամենաշնորհային քաղաքականության միջազգային փորձը և Հայաստանի ներկայիս քաղաքականությունը: Մենաշնորհները Հայաստանի Հանրապետությունում. հիմնախնդիրներ և լուծումներ: Համաժողովի զեկույցներ, Երևան, 2006թ., էջ 15-25:
4. Բոստանջյան Վ., Պետության դերը տնտեսական անվտանգության ապահովման գործում: ՀՀ սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները. Գիտական հոդվածների ժողովածու — 8, Երևան, 2006, էջ 323-327:
5. Բոստանջյան Վ., Ազգային անվտանգության ապահովման հիմնական ուղղությունները, Սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2007, էջ 131-140:
6. Դարբինյան Ա., Հայաստանը միջազգային տնտեսական ինտեգրացման գործընթացում, Պետական ծառայություն, Երևան, 2000, 302 էջ:
7. Թադևոսյան Զ. Ա., Գալոյան Դ. Ռ., Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիա, Տնտես., Երևան, 2006, 180 էջ:
8. Թորոսյան Թ., Հայաստանի Հանրապետության արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման հեռանկարները, «Էկոնոմիկա», N 5-6, 7-8, 9-10, Երևան, 1992, 36 էջ:
9. Խաչիկյան Գ., Մանասերյան Թ., Հանրապետության տնտեսական անվտանգության ապահովման տեսագործնական մոտեցումներ,
10. ….

Պատվիրել/