Փողի շուկայի շարժընթացը

Գին՝ 3400դրամ
Էջերի քանակ՝ 17էջ
Վիճակագրություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 4331

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Փողի շուկայի էությունը
2. Փողի շուկայի ցուցանիշների դինամիկան 2010-2018թթ.
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

 

Հատված

Իր ամենօրյա գործունեության ընթացքում մարդն գրեթե միշտ գործ է ունենում հայրենական կամ արտասահմանյան երկրների դրամական միավորների հետ, իսկ այն հարթակը, որտեղ շրջանառվում են դրամական միավորները և ֆինանսական գործիքները, անվանվում է փողի շուկա: Այս շուկայում համագործակցում են այն հաստատությունները, որոնք ապահովում են փողի առաջարկի և պահանջարկի փոխազդեցությունը, ինչպես նաև որոշում են դրանց գինը: Փողի շուկան իրենից ներկայացնում է կարճաժամկետ պարտքային ներդրումների առևտուր:

Գրականության ցանկ

1. Դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի կատարման հաշվետվություն,
2. ՀՀ դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրության ձեռնարկ, Երևան 2006 https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/parberakan/statistics/dram_fin_manual/agreg.pdf
3. ՀՀ դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրության ձեռնարկ, Փողի ագրեգատների էությունը և կիրառման շրջանակները , https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/parberakan/statistics/dram_fin_manual/agreg.pdf
4….

Պատվիրել/