Բյուջետային քաղաքականության կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում

Գին՝ 33000դրամ
Էջերի քանակ՝ 66էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 4332

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Բյուջետային համակարգը և բյուջետային քաղաքականությունը որպես պետական ֆինանսական քաղաքականության ապահովման կարևոր պայման
1.1 Բյուջետային գործընթացի ընդհանուր բնութագիրը
1.2 Բյուջետային քաղաքականությունը որպես ֆինանսական քաղաքակականության կարևոր բաղադրիչ և հիմնական ուղղությունները
Գլուխ 2. Պետական բյուջեի կատարման վերլուծությունը
2.1 Պետական բյուջեի եկամուտների վերլուծությունը
2.2 Պետական բյուջեի ծախսերի վերլուծությունը ըստ գործառնական դասակարգման
2.3 Պետական բյուջեի ծախսերի վերլուծությունը ըստ տնտեսագիտական դասակարգման
Գլուխ 3. Հեռանկարային զարգացման հնարավորությունները ՀՀ բյուջետային համակարգում
3.1 ՀՀ համախմբված բյուջեի ձևավորման առանձնահատկությունները հեռանկարային զարգացման տեսանկյունից
3.2 ՀՀ բյուջետային քաղաքականության կատարելագործման ուղղությունները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Բյուջեն, որպես ֆինանսական փաստաթուղթ, քանակական արտահայտությամբ արտացոլում է պետության կողմից դրամական ռեսուրսների կենտրոնացման և դրանց օգտագործման գործընթացը: Ընդ որում, այն ոչ միայն ֆինանսական, այլև իրավական փաստաթուղթ է, որը, հաստատվելով երկրի օրենսդիր մարմնի կողմից, ձեռք է բերում օրենքի ուժ: Բյուջետային գործընթացի տարբեր փուլերում իշխանության տարբեր թևերն ունեն համապատասխան դերակատարում, ինչը, լինելով ժողովրդավարության կարևոր սկզբունքներից մեկը, միտված է իշխանության թևերի հաշվեկշռվածության ապահովմանը, բյուջետային գործընթացի թափանցիկության բարձրացմանը և այդ գործընթացին ներկայացուցչական մարմնի ներգրավմանը:

Գրականության ցանկ

1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, Հոդված 57.// www.arlis.am
2. А. Казака Финансы и кредит., Екатеринбург, 1994
3. Бабич А., Павлова Л., Государственные и муниципальные финансы, М., 1999
4. В.В. Ковалева, Финансы, Москва, 2003г
5. М. Романовского, О. Врублевской, Б. Сабанти Финансы. Учебник для вузов. М., 2000
6. Матвеев С. Регулирование межбюджетных отношений — инструмент достижения сбалансированности общественного воспроизводства // Федерализм.-1998. — № 3
7….

Պատվիրել/