Ազատ առևտրի օգուտներն ու վնասները «մեծ» և«փոքր» տնտեսությունների համար

Գին՝ 37500դրամ
Էջերի քանակ՝ 75էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 4336

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Արտաքին առևտրային քաղաքականության էությունն ու առանձնահատկությունները
1.1 Ազատ առևտուր և հովանավորչություն. Դեմ և կողմ փաստարկները
1.2 Արտաքին առևտրի առանձնահատկությունները «մեծ» և «փոքր» տնտեսություններում
Գլուխ 2. Արտաքին առևտրի միջազգային կարգավորում և արտաքին առևտրի ազատականացում
2.1 Արտաքին առևտրի ազատականացման պատճառներն ու անհրաժեշտությունը
2.2 Առևտրի ազատականեցման ազդեցությունը երկրների տնտեսությունների վրա
Գլուխ 3 . ՀՀ արտաքին առևտրային քաղաքականության հեռանկարները
3.1 ՀՀ արտաքին առևտրային քաղաքականության առանձնահատկությունները, որպես «փոքր» տնտեսություն
3.2 ԵԱՏՄ անդամակցության հետևանքները ՀՀ արտաքին առևտրի ազատականացման և ՀՀ տնտեսության վրա
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Ազատ առևտուրն ունի շատ առավելություններ. այն բարենպաստ է միջազգային մասնագիտացման համար, հեշտացնում է մրցակցության զարգացումը` աջակցելով նորարարությանը, հնարավորություն է տալիս շուկան ընդլայնել, հետևաբար և զարգացնել զանգվածային արտադրությունը, որը շահավետ է սպառողի համար: Ազատ առևտրի շնորհիվ, որը հիմնված է համեմատական ծախսերի սկզբունքի վրա և հնարավորություն է տալիս ուղղակիորեն համեմատել ազգային և միջազգային արտադրական ծախսերը, համաշխարհային տնտեսությունը կարող է հասցնել ռեսուրսների ավելի արդյունավետ օգտագործման և բնակչության նյութական բարեկեցության ավելի բարձր մակարդակի: Պետությունն այստեղ հանդես է գալիս ազատ առևտրային հարաբերությունները խթանողի դերում:

Գրականության ցանկ

1. «Մաքսային գործի հիմունքները» Ա. Ճուղուրյանի, Կ. Աբգարյանի խմբագրությամբ, Երևան 2007թ.,
2. Գյուլասարյան Մ.Ռ, Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող մաքսային վճարները, Երևան 2014
3. Դ. Ավետիսյան, Ֆինանսաբանկային բացատրական բառարան, Երևան 2002
4. Դանիելյան Ա., Արտաքին տնտեսական գործունեությունը, մաքսասակագնային կարգավորումը, ԵՊՀ, Ե., 2004:
5. Դանիելյան Ա.Ս., Մաքսային գործի իրավական հիմունքները (ուսումնական ձեռնարկ), Ե., 2011:
6. Դանիելյան Ա.Ս., Մաքսային ռեժիմները ըստ ՀՀ օրենսդրության, ԵՊՀ հրատ., Ե., 2000.
7….

Պատվիրել/