Ազատ մաքսային գոտիների նշանակությունը երկրի տնտեսական զարգացման գործում

Գին՝ 35000դրամ
Էջերի քանակ՝ 70էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 4337

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մաքսային քաղաքականության տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Մաքսային քաղաքականության մեթոդները և մոդելները
1.2 Մաքսային ընթացակարգերի հասկացությունը, տիպերը, դասակարգումը
1.3 ԵԱՏՄ օրենսդրությամբ սահմանված մաքսային ընթացակարգերի տիպերը
Գլուխ 2. Մաքսային կարգավորման դերը տնտեսության զարգացման հարցում
2.1 Մաքսային կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2.2.Ազատ մաքսային գոտիների ձևավորման և կառավարման առանձնահատկությունները
2.3 ՀՀ արտաքին առևտրի զարգացման խնդիրները ԵԱՏՄ անդամակցության շրջանակներում
Գլուխ 3. Տնտեսության զարգացմանը միտված մաքսային ընթացակարգերի կատարելագործման ուղիները
3.1. Արտաքին առևտրի զարգացման խնդիրները ազատ տնտեսական գոտիներում
3.2. «Ազատ մաքսային գոտիներ» ընթացակարգի կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Ազատ մաքսաին գոտիներն ստեղծվում են ներդրումների ներգրավման, նոր աշխատատեղերի ստեղծման, արտահանման խթանման միջոցով Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը նպաստելու նպատակով: Ազատ տնտեսական գոտիների գործունեությունը կարգավորող հիմնական փաստաթուղթն «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին» ՀՀ օրենքն է։
Ազատ տնտեսական գոտիների ստեղծումը հյուրընկալող երկրի կողմից կարող է հիմնավորվել արտասահմանյան ուղղակի ներդրումների ներգրավման ցանկությամբ։ Ազատ տնտեսական գոտում գտնվելու շնորհիվ կարելի է արտադրել և առևտուր անել ավելի ցածր գնով՝ նպատակ ունենալով պահպանել մրցունակությունը գլոբալ համատեքստում:

Գրականության ցանկ

1. ԵԱՏՄ Մաքսային միության մաքսային օրենսգիրք
2. Մաքսային կարգավորման մասին ՀՀ օրենք,
3. Սուքիասյան Գ., Մաքսային իրավունք, 2016
4. Գրիգորյան Կ. Հ., ՀՀ արտաքին առևտուրը և վճարային հաշվեկշիռը, Երևան, Տնտեսագետ, 2006
5. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի պաշտոնական կայք
6. Ճուղուրյան Ա., Աբգարյան Կ., Մաքսային գործի հիմունքներ, Ուսումնական ձեռնարկ տնտեսագիտական բուհերի ուսանողության համար, Երևան, 2007
7….

Պատվիրել/