Այլ եկամուտների գծով դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը: Այլ դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը

Գին՝ 1200դրամ
Էջերի քանակ՝ 6էջ
Հաշվապահական հաշվառում
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 4345

Բովանդակություն

Հատված

Կազմակերպություններում դեբիտորական պարտքեր ձևավորվում են ոչ միայն արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների ծառայությունների իրացման գործընթացում, այլև գործառնական վարձա­կալու­թյունից, ստացվելիք շահաբաժիններից ու տոկոսներից, ապահովագրական հատուցումներից, նյութական վնասի փոխհատուցումից, որոնք հաշվառվում են 222 «Դեբիտորական պարտքեր այլ եկամուտների գծով» հաշվով: Մասնավորապես, նմանատիպ դեբիտորական պարտքերի ձևավորումը հաշվապա­հական հաշվառման մեջ արտացոլվում է հետևյալ թղթակցություններով.

Գրականության ցանկ

Օգտագործած գրականություն
1. Հաշվապահական հաշվառում ուսումնական ձեռնարկ տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար, Երևան 2009թ.

Պատվիրել/