Տավարի մսի պահանջարկի և առաջարկի հետազոտությունը

Գին՝ 2800դրամ
Էջերի քանակ՝ 7էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Վերլուծություն
Աշխատանքի ID` 4349

Բովանդակություն

Հատված

Պահանջարկի և առաջարկի տեսությունը ժամանակակից տնտեսագիտության կարևոր պրոբլեմներից մեկն է: Այս տեսության կարևորությունը կայանում է նրանում, որ պահանջարկը և առաջարկը շուկայական էկոնոմիկայի տարրերն են և որոշակի դեր են խաղում շուկայական տնտեսության ինքնակարգավորման համակարգում: Մյուս կողմից՝ պահանջարկի և առաջարկի հարաբերակցությունը շուկայական գնագոյացման կարևոր գործոններից մեկն է: Պահանջարկի և առաջարկի տեսությունը հնարավորություն է տալիս բացահայտել այն տնտեսական հարաբերությունները, որոնք ձևավորվում են արտադրողների և սպառողների, վաճառողների և գնորդների միջև:

Գրականության ցանկ

1. Գ. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսություն ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2009
2. ՀՀ ազգային պարենային հաշվեկշիռ, 2018թ., ՀՀ ԱՎԾ
3. https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=2091

Պատվիրել/