Գին՝ 2200դրամ
Էջերի քանակ՝ 11էջ
Հաշվապահական հաշվառում
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 4350

Բովանդակություն

1. Ֆինանսական հաշվետվությունների բովանդակությունը, կառուցվածքը
և պահանջվող բացահայտումները համաձայն ՀՀՄՍ 1 «Ֆինանսական
հաշվետվությունների ներկայացումե ստանդարտի
մատուցող կազմակերպություններում և պահանջվող բացահայտումները
2. Հասույթի ճանաչման առանձնահատկությունները ծառայություն
Խնդիր
Օգտագործած գրականության ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. ՀՀՄՍ 1 «Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում»
2. ՀՀՄՍ 18 «Հասույթ»

Պատվիրել/