Իրացված արտադրանքի և ապրանքների հետ վերադարձումից և գների իջեցումից հասույթի ճշգրտման հաշվառումը.ինքնարժեքի հաշվարկումը և հաշվառումը

Գին՝ 1200դրամ
Էջերի քանակ՝ 6էջ
Հաշվապահական հաշվառում
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 4352

Բովանդակություն

Հատված

Համաձայն ՀՀՀՀ 18-րդ ստանդարտի 8-րդ կետի, հասույթը պետք է չափվի ստացված կամ ստացվելիք հատուցման իրական արժեքով: Գործարքի կատարման ընթացքում առաջացող հասույթը սովորաբար որոշվում է կազմակերպության և գնորդի միջև կնքված պայմանագրով: Այն չափվում է ստացված կամ ստացվելիք հատուցման իրական արժեքով, հաշվի առնելով կազմակերպության կողմից տրամադրվող ցանկացած առևտրական զեղչերի և իջեցումների գումարները: Այսպես, երբ կազմակերպությունը գնորդին 10 % զեղչով և առաքման պահին կան-խիկով վաճառում է 10 000 դրամի իրական արժեքով ակտիվ, հասույթի գնահատման և արձանա-գրման գծով ձևակերպվում է հաշվային թղթակցություն.
Դտ 252 «Հաշվարկային հաշիվ» 9 000
Դտ 6122 «Վաճառված արտադրանքի գների իջեցում» 1 000
Կտ 611 «Արտադրանքի վաճառքից հասույթ» 10 000
որով հասույթը ճշտվում և ներկայացվում է նվազեցված (իրական) արժեքով:

Գրականության ցանկ

1. Հաշվապահական հաշվառման ստադարտներ, Ստանդարտ 18.
2. Գալստյան Մ., Ինքնարժեքի հաշվառում, Երևան 2003:

Պատվիրել/