Հարկային գործակալի միջոցով տարեկան եկամուտներից եկամտային հարկի հաշվարկ

Գին՝ 2600դրամ
Էջերի քանակ՝ 13էջ
Հաշվապահական հաշվառում
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 4358

Բովանդակություն

Ներածություն
Հարկային գործակալի միջոցով տարեկան եկամուտներից եկամտային հարկի հաշվարկումը, պահումը, և այդ պարտավորությունից ազատելու դեպքերը
Եզրակացություն
Օգտագործած գրականության ցանկ

Հատված

Հայաստանի Հանրապետությունում եկամտային հարկ վճարողներ են համարվում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ և Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները: Եկամտային հարկը հարկ վճարողների կողմից (օրենքով սահմանված դեպքերում հարկային գործակալի` կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի միջոցով) Եկամտային հարկի մասին ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով, չափով և ժամկետներում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվող ուղղակի հարկ է: Հարկային գործակալը ֆիզիկական անձից գույք ձեռք բերելու դիմաց վճարման ենթակա եկամուտներից եկամտային հարկը հաշվարկում է 10 տոկոս դրույքաչափով` հաշվի առնելով նաև ստորև բերված դրույթները:

Գրականության ցանկ

1. Եկամտային հարկի մասին ՀՀ օրենք, 2010թ.
2. Ա.Հ. Սարգսյան, Ա.Մ. Մարջանյան, Ն.Ս. Օգանեզովա; Խմբ.՝ Հ.Գ. Մնացականյան., Հաշվապահական հաշվառում: Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2014,

Պատվիրել/