Հիմնական միջոցներ, դրանց դերն ու նշանակությունը

Գին՝ 8000դրամ
Էջերի քանակ՝ 16էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 436

Բովանդակություն

Գլուխ 1. Հիմնական միջոցներ, դրանց դերն ու նշանակությունը
1. 1 Հիմնական միջոցների սահմանումն ու դասակարգումն ըստ ՀՀՄՍ 16-ի
1. 2 Հիմնական միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության բացահայտումն ըստ ՀՀՄՍ16-ի
1. 3 Հիմնական միջոցների գնահատման չափանիշները և չափման մոդելները

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք
2. ՀՀՄՍ 16, Հիմնական միջոցներ
3. Ալ. Հ. Սարգսյան, Ա. Մ. Մարջանյան «Ոչ ընթացիկ ակտիվների հաշվառումը», Երևան, Տնտեսագետ, 2003 թ․ էջ 3
4. Ա. Մաթևոսյան «Ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ արդյունաբերական կազմակերպություններում», Երևան 2011, էջ 86
5. www. auditpro. am

Պատվիրել/