Ոչ ընթացիկ ոչ նյութական ակտիվների հաշվառու

Գին՝ 6600դրամ
Էջերի քանակ՝ 33էջ
Հաշվապահական հաշվառում
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 4360

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. «Ջերմուկ Գրուպ» ընկերության բնատնտեսական պայմանների համառոտ բնութագիրը
1.1 «Ջերմուկ Գրուպ» ընկերության գործունեության ընդհանուր բնութագիրը և մրցակիցները
1.2 «Ջերմուկ Գրուպ» ընկերության հաշվապահական հաշվառման վարման ընթացակարգերը
1.3 Ֆինանսական հաշվետվությունների բաղադրիչները
Գլուխ 2. Ոչ ընթացիկ ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը
2.1 Ոչ ընթացիկ ոչ նյութական ակտիվների դասակարգումն ու սկզբնական հաշվառման կազմակերպումը
2.2 Ոչ ընթացիկ ոչ նյութական ակտիվների սինթետիկ և անալիտիկ հաշվառման կազմակերպումը
2.3 Ֆինանսական հաշվառման պահանջները ոչ նյութական ակտիվների հաշվառման նկատմամբ
Գլուխ 3.Ոչ ընթացիկ ոչ նյութական ակտիվների հաշվառման կիրառական նշանակությունը
3.1 Հաշվապահական կոնկրետ իրավիճակի լուծման ընթացակարգերը
3.2 Հաշվային պարզ և բարդ թղթակցությունների կազմման և ներկայացման կարգը
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործած գրականության ցանկ

Հատված

Կազմակերպությունների ոչ ընթացիկ ակտիվների մեջ զգալի տեղ ունեն ոչ նյութական ակտիվները: Ոչ նյութական ակտիվները ֆիզիկական հատկանիշներ չունեցող երկարաժամկետ օգտագործման ակտիվներ են: Դրա հետ միասին, այդ ակտիվները կազմակերպությանը երկարատև ժամանակամիջոցում կարող են ապահովել շահույթ ստանալու լայն հնարավորություն: Ոչ նյութական ակտիվների մեջ կազմակերպության կատարած ներդրումները փոխհատուցվում են ինչպես որոշ ժամանակ անցնելուց հետո լրացուցիչ շահույթի, այնպես էլ ամորտիզացիոն հատկացումների հաշվին: Շուկայական հարաբերությունների զարգացմանը զուգընթաց, կազմակերպությունների ակտիվների մեջ անընդհատ աճում է ոչ նյութական ակտիվների տեսակարար կշիռը: Դրա հետ մեկտեղ, կազմակերպությունների կողմից զգալի շահագրգռվածություն է նկատվում մտավոր գործունեության արդյունքների բացառիկ իրավունքով օգտագործման հաշվին բարձրացնել իրենց շահութաբերության մակարդակը: Այսպիսով՝ ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը և դրանց վերլուծությունը յուրաքանչյուր կազմակերպության համար ունի կարևոր նշանակություն:

Գրականության ցանկ

1. Հաշվապահական հաշվառում: Ուսումնական ձեռնարկ / Ա.Հ. Սարգսյան, Ա.Մ. Մարջանյան, Ն.Ս. Օգանեզովա; Խմբ.՝ Հ.Գ. Մնացականյան., Երևան 2014,
2. Ա. Սարգսյան, Ա. Մարջանյան, Ոչ ընթացիկ ակտիվների հաշվառում, Երևան 2003,
3. Бородина В.В. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. — М.: 2013.
4. Бухгалтерский учет: конспект лекций/ Фролова Т.А. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2011.,
5. Шадрина Галина, Экономический анализ. учебник для бакалавров, Юрайт 2016
6. Сергей Молчанов, Бухгалтерский учет за 14 дней. Экспресс-курс, 2017,
7. …

Պատվիրել/