Կայուն իրական աշխատավարձը և սպասման գործազրկությունը

Գին՝ 2600դրամ
Էջերի քանակ՝ 13էջ
Հաշվապահական հաշվառում
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 4362

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Գործազրկության բնական մակարդակը և դրա ձևերը
2. Կայուն իրական աշխատավարձը և սպասման
գործազրկությունը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Հատված

Շուկայական տնտեսության պետական կարգավորման գործում կարևոր նշանակություն ունեն բնակչության զբաղվածության խնդիրները, որոնց հաջող լուծման համար անհրաժեշտ է բնակչության՝ որպես հասարակության արտադրողական ուժի և արտադրության սուբյեկտի որակական և քանակական վերլուծությունը: Բնակչությունը՝ որպես հասարակության արտադրողական ուժ, պետական կարգավորման օբյեկտ է: Գործազրկության պատճառների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ աշխատուժի շուկայում հավասարակշռության ձևավորման մեխանիզմները տարբերվում են ապրանքների և ծառայությունների շուկայի համապատասխան մեխանիզմներից: Վերջինում գները համեմատաբար ճկուն են, արագորեն արձագանքում են պահանջարկի ու առաջարկի փոփոխություններին և վերականգնում շուկայի հավասարակշռությունը: Իսկ աշխատավարձը այդքան ճկուն չէ: Եթե իրական աշխատավարձը, ինչ-ինչ պատճառներով բարձր է առաջարկի և պահանջարկի հավասարակշռության մակարդակից, ապա աշխատուժի շուկայում առաջարկը կգերազանցի պահանջարկը: Սակայն կայուն աշխատավարձի պայմաններում ձեռնարկությունները (ֆիրմաները) կարող են ընդունել քիչ աշխատողներ, և առաջանում է գործազրկություն, որը կոչվում է սպասման գործազրկություն:

Գրականության ցանկ

1. Հ. Բ. Ղուշչյան« Գ. Ա. Ավագյան, Մակրոտնտեսական կարգավորում Երևան 2008թ.:
2. Գ. Ե. Կիրակոսյան Տնտեսագիտության տեսություն ուսումնական ձեռնարկ «Տնտեսագետ» Երևան 2009թ.:

Պատվիրել/