Կառավարչական հաշվառման կազմակերպումն ըստ պատասխանատվության կենտրոնների

Գին՝ 3200դրամ
Էջերի քանակ՝ 16էջ
Հաշվապահական հաշվառում
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 4363

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ծախսումների կենտրոնի գործունեության գնահատումը
2. Եկամուտների կենտրոնի գործունեության գնահատումը
3. Շահույթի կենտրոնի գործունեության գնահատումը
4. Ներդրումների Կենտրոնի գործունեության գնահատումը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Կառավարչական հաշվապահությունը էապես նպաստում է տնտեսավարման ար-դյունքների արդյունավետ վերահսկողությանը, հատկապես երբ կազմակերպում է պատասնախանատվության կենտրոններով հաշվապահություն: Պատասխանատվության հաշվապահությունը համակարգ է, որը գործում է գործարարության առանձին տեղամասերում և հանդես է գալիս կառավարչի պատասխանատվությամբ: Փաստորեն, պատասխանատվության կենտրոնը պատասխանատու կառավարիչով գործարարության տեղամաս է: Տնտեսական վերլուծությունը ակտիվ դեր է խաղում որոշումների կայացման գործընթացում: Այս առումով վերլուծությունը կիրառվում է ներտնտեսական և արտաքին տնտեսական ոլորտներում: Ներտնտեսական ոլորտում կայացվող որոշումների գործընթացում վերլուծության առաջնահերթ ֆունկցիան վերահսկողության արդյունքների գնահատումն ու համապատասխան եզրահանգումների ներկայացումն է: Պաշարներով ապահովվածության մակարդակի գնահատումների դեպքում տնտեսության վերլուծությունը հարթում է արտադրական, ֆինանսական և մարքեթինգի կառավարիչների միջև ծագող «տնտեսական կոնֆլիկտներըե: Մի կողմից` արտադրության կառավարիչը ձգտում է կուտակել մեծաքանակ նյութեր` թողարկման անխափանության ապահովման նպատակով, մյուս կողմից` ֆինանսական կառավարիչը հնարավորին չափ փոքրածավալ արտադրական պաշարների ձևավորման նպատակ է հետապնդում` դրանով իսկ արագացնելով շրջանառու կապիտալի պտույտը:

Գրականության ցանկ

1. Ճուղուրյան Ա.Գ., Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպությունում, Երևան 2004:
2. Սարգսյան Ա.Զ., Հաշվապահական հաշվառում, Երևան 2008թ.
3. Բաբայան Հ.Հ., Կառավարչական հաշվառում, Երևան 2014:

Պատվիրել/