ՀՀ աշխատանքի շուկայի ձևավորման առանձնահատկությունները և արդի իրավիճակը

Գին՝ 8500դրամ
Էջերի քանակ՝ 17էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 437

Բովանդակություն

Գլուխ 2. ՀՀ աշխատանքի շուկայի ձևավորման առանձնահատկությունները և արդի իրավիճակը
2. 1 ՀՀ աշխատանքի շուկայի ձևավորման առանձնահատկությունները և արդի իրավիճակը
2. 2 Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն իրավիճակի վերլուծություն

Հատված

Յուրաքանչյուր երկրում սոցիալ-տնտեսապես արդյունավետ զբաղվածության կարելի է հասնել, եթե տնտեսապես ակտիվ բնակչության ընդգրկվածության մակարդակը համապատասխանում է աշխատատեղերի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներին, պայմանով, որ առաջարկվող աշխատատեղերը տնտեսապես արդյունավետ լինեն, այսինքն` անհատին հնարավորություն ընձեռեն ցուցաբերել բարձր արտադրողական աշխատանք և համապատասխանաբար այնպիսի վաստակ, որը նրան կապահովի արժանավայել կենսագործունեություն:

Գրականության ցանկ

1. Вон С. М., Безработица: ее причины и последствия, Молодой ученый, 2016, №17. 1:https://moluch. ru/archive/121/33581/
2. Տեղեկատվության հավաքագրման համար հիմք են հանդիսացել ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակված 2011-2017թթ. Ցուցանիշները
3. Գ. Ս. Աղաջանյան, «Արտագաղթի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները ՀՀ-ում», «Բանբեր», ԵՊՀ, Երևան 2005, թիվ
4. Միգրանտների կողմից Հայաստան ուղարկվող դրամական փոխանցումներ, Երևան 2017, «ՀՀ բնակչության միգրացիոն իրավիճակը, գերակա խնդիրներն ու դրանց լուծման մեխանիզմները», Գ. Եգանյան, Երևան 2004:
5. Վ. Ե Խոջաբեկյան, «Հայաստանի բնակչության վերարտադրությունը 19-20-րդ դարերում և 21-րդ դարի շեմին», Երևան 2001թ
6. www. sarmstat. am
7. https://www. cba. am/AM/pperiodicals/vich_tex_16. pdf,

Պատվիրել/