ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների ռիսկերի կառավարման առանձնահատկությունները

Գին՝ 33500դրամ
Էջերի քանակ՝ 67էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 438

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ռիսկերը և դրանց ազդեցությունը ապահովագրական ընկերությունների վրա
1. 1 Ռիսկի էությունը և դասակարգումը
1. 2 Ապահովագրական գործունեությանը բնորոշ ռիսկերի առանձնահատկությունները
ԳԼՈՒԽ 2. Ռիսկերի կառավարման մեթոդներն ու փուլերը և դրանց առանձնահատկությունները
2. 1 Ռիսկի կառավարման համակարգը, մեթոդներն ու փուլերը
2. 2 Ռիսկի գնահատման մեթոդները ապահովագրական գործընթացում
ԳԼՈՒԽ 3. ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների ռիկսերի կառավարման առանձնահատկությունները և դրանց վերլուծությունը
3․1․ Ապահովագրական ընկերությունների ռիսկերի կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
3. 2. ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների հիմնական ցուցանիշների վերլուծությունը և դրանց ազդեցությունը ռիսկերի կառավարման գործընթացում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված

Ապահովագրությունը հասարակական հարաբերությունների հին կատեգորիաներից է: Ծնվելով նախնական հասարակական ֆորմացիայում` այն հետզհետե վերածվեց հասարակական արտադրության անհրաժեշտ ուղեկցի: Հասարակության բազիսային տնտեսական հարաբերությունների շուկայական վերափոխումները կապված են մասնավոր սեփականության առաջացման հետ: Մասնավոր ձեռներեցությունը առաջացրեց սկզբունքորեն նոր գույքային հարաբերություններ, որը ընդլայնեց ապահովագրության օբյեկտիվ վճարունակ պահանջարկը և նպաստեց առևտրային ապահովագրական շուկայի ձևավորմանը:
Հայաստանում շուկայական տնտեսության անցումը կապված է բնաչության և տնտեսավարող սուբյեկտների ապահովագրական պաշտապնության կազմակերպման համակարգում ապահովագրության տեղի և դերի ամրատական փոփոխությունների հետ: Ժամանակակից փուլում տնտեսական բարեփոխումների իրականացման խնդիրներից մեկը հայրենական ապահովագրական շուկայի ձևավորումն է, ինչը ընդունակ կլինի ապահովել հասարակական վերարտադրության անընդհատությունը, ինչպես նաև պետական սոցիալական պաշտպանության և սոցիալական ապահովագրության մակարդակի նվազեցման պայմաններում կերաշխավորի բնակչության սոցիալական պաշտպանվածությունը:
Հատկապես շուկայական հարաբերությունների զարգացման շրջանում ձեռներեցը հնարավորություն է ունենում իր ուշադրությունը կենտրոնացնել շուկայի խնդիրների և մրցակցության վրա, վստահ լինելով նրանում, որ արտադրության միջոցները և աշխատանքի առարկաները կամայական պատահականություններից նյութական տեսանկյունից պաշտպանված են:

Գրականության ցանկ

1. «Ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը 09. 04. 2007թ
2. «Ապահովագրության վերահսկողության բարելավումը ՀՀ-ում» զեկույց Համաշխարհային բանկ 2003թ
3. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին ՀՀ օրենք» ՀՕ-63-Ն, ընդունված 2003թ
4. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին ՀՀ օրենք» ՀՕ-63-Ն, ընդունված 2010թ
5. «Ապահովագրական ընկերությունների կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափի մասին» ՀՀ օրենք N1345-ն որոշում
6. «Ապահովագրական պահուստների տեսակների ձևավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԲ խորհրդի թիվ 124-Ն 28. 03. 2006թ
7. «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք»ընդունված ՀՀ ԱԺ կողմից 05. 05. 1992թ
8. «ՀՀ ապահովագրական համակարգի և ապահովագրական շուկայի հնարավոր զարգացմումները» 2010-2013 թթ
9. «ՀՀ ապահովագրական համակարգի և ապահովագրական շուկայի հնարավոր զարգացմումները» 2012-2014թթ
10. …

Պատվիրել/