ՀՀ բանկային համակարգի մասնակիցները և ՀՀ ԿԲ դերը դրանց կառավարման գործում

Գին՝ 35500դրամ
Էջերի քանակ՝ 71էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 440

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Բանկային համակարգի էությունը և մասնակիցները
1. 1 Բանկային գործունեության էությունը և բանկերի դերը տնտեսության մեջ
1.2 Բանկային գործունեության պետական կարգավորման և վերահսկողության իրականացումը ՀՀ-ում, դրա իրավական հիմքերը
1.3 Առևտրային բանկերը որպես ՀՀ ֆինանսական համակարգի կարևորագույն օղակ
Գլուխ 2. ԿԲ-ի դերն ու նշանակությունը ՀՀ բանկային համակարգում
2. 1 Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի դերը բանկային համակարգի գործունեության
կարգավորման և վերահսկողության գործում
1.2. ԿԲ-ի հիմնական խնդրներն ու դրամավարկային քաղաքականությունը
Գլուխ 3. ՀՀ բանկային համակարգի վերլուծությունը և զարգացման հեռանկարները
3. 1 ՀՀ բանկային համակարգում առկա հիմնախնդիրները
3. 2. ՀՀ բանկային համակարգի գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնող հիմնական ուղիները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված

Ֆինանսական գլոբալացումը և նորարարական բանկային տեխնոլոգիաները մեծ ազդեցություն են ունենում բանկային համակարգի զարգացման վրա: Բանկային գործունեությունն ավելի ու ավելի է դառնում կապակցված նորարարական տեխնոլոգիաներին, որոնք ընդլայնում են բանկային ծառայությունների հնարավորությունները` որակապես փոխելով դրանց նկատմամբ հաճախորդների պահանջմունքները:
Չնայած որ, վերջին տարիներին ՀՀ-ում բավականին զարգացել է բանկային համակարգը, այնուամենայնիվ զարգացած երկրների համեմատությամբ ՀՀ-ում դեռևս ցածր է ինչպես ֆինանսական խորության մակարդակը, այնպես էլ բնակչության ներգրավվածության աստիճանը:
Ներկայումս վերահսկողության պրակտիկայում կիրառվող բանկերի գործու¬նեության վերլուծության մեթոդները ձևական բնույթ են կրում` հիմք ընդունելով բան¬կային հաշվետվությունների վերամշակումը: Այդ պատճառով էլ պետք է ներ¬գրավել բան¬կերի վերլուծության ոչ ֆորմալ մեթոդներ, մասնավորապես փորձա¬գիտական գնա¬հա¬տման մեթոդները, որոնք միջազգային պրակտիկայում ունեն մեծ տարածում: Փորձագիտական գնահատման ժամանակ վերլուծության է ենթարկվում ցան¬կացած հասանելի տեղեկատվություն, ընդ որում` կատարվում է ինչպես քանակական, այն¬պես էլ որակական գործոնների վերլուծություն…

Գրականության ցանկ

1. Ջ. Սորոս «Համաշխարհային կապիտալիզմի ճգնաժամը (բաց հասարակությունը վտանգված է)», Ե. 2002թ.
2. Լ. Հ. Բադանյան «ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ», Երևան 2010թ.
3. Ս. Ս. Սուքիասյան «Առևտրային բանկերի գործունեության տնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները», Երևան 2005թ. :
4. Բագրատ Ասատրյան «Բանկային գործ», Երևան 2004թ.
5. Արման Բագրատյան «Բանկային գործի հիմունքներ», Երևան 2003թ.
6. Գայանե Ասրյան «Բանկի ֆինանսների կառավարման հիմունքներ», Երևան 2001թ.
7. Լ. Հ. Բադանյան «Բանկային գործի հիմունքներ», ուսում. ձեռնարկ, Երևան 2003թ.
8. Գ. Թառումյան «Բանկերի ֆինանսական վերլուծության հիմունքներ», Երևան 2003թ.
9. Ս. Նահապետյան «ՀՀ բանկային օրենսդրություն», Երևան 2003թ.
10. ….

Պատվիրել/