ՀՀ տրանսպորտի համակարգի արդի վիճակի վերլուծություն

Գին՝ 32500դրամ
Էջերի քանակ՝ 65էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 441

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈԻԽ 1. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԴԵՐԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈԻՄ
1.1. Երկրի տնտեսությունում երկաթուղային տրանսպորտի դերը որպես կարևորագույն ենթակառուցվածք
1. 2. Երկաթուղային տրանսպորտի տեսակները և գործառնությունները
Երկաթուղային տրանսպորտի ոլորտի զարգացման միջազգային փորձը
ԳԼՈՒԽ 2. ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԴԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
1.1. ՀՀ երկաթուղային տրանսպորտի արդի վիճակը
1.2. Երկաթուղային տրանսպորտի գործընթացների կառավարման կազմակերպումն ու առանձնահատկությունները
2. 3. ՀՀ երկաթուղային տրանսպորտի պետական կարգավորման սկզբունքները, կատարելագործման ուղիները
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հատված

Տարածաշրջանային ինտեգրման գործընթացում ծովային ելք չունեցող պետությունների համար մեծապես կարևորվում է օդային, երկաթուղային, ավտոմոբիլային, ներքին ջրային և խողովակաշարային տրանսպորտը: Գլոբալացման հետ կապված արտաքին առևտրի, զբոսաշրջության, գիտական, մշակութային, սոցիալական և այլ բնույթի կապերի զարգացմամբ ապահովվում է երկրների բնակչության ու տարբեր պետություններում արտադրվող ապրանքների շրջանառության արդյունավետ աճ:
Երկրի ենթակառուցվածքների զարգացումը պետության կայուն և դինամիկ զարգացման նախադրյալներից է: Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ տրանսպորտի ոլորտը կարևորագույններից է. դրա միջոցով հնարավոր է դրական ազդեցություն ունենալ տնտեսության մյուս ճյուղերի վրա` խթանելով արդյունաբերությունը, առևտուրը, սոցիալական փոխհարաբերությունները և տարատեսակ այլ ծառայությունների մատուցումը: ՀՀ-ն, հաշվի առնելով այս հանգամանքը, առաջնային նշանակություն է տալիս և աջակցում ներդրումների իրականացմանը ռազմավարական նշանակության ենթակառուցվածքներում, որոնցից է նաև տրանսպորտայինը: Միջոցներ են ձեռնարկվում նաև Հայաստանի տարանցիկային հնարավորությունների զարգացման համար: Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությունը տրանսպորտային հիմնական միջազգային կազմակերպություններին, համաձայնագրերին ու կոնվենցիաներին, որոնք նպատակաուղղված են բեռների և ուղևորների միջազգային փոխադրումների ընդլայնմանը, տրանսպորտի անվտանգության ապահովմանը, ընթացակարգերի ներդաշնակեցմանը:

Գրականության ցանկ

1. Մարկոսյան Ա., Հախվերդյան Դ., Նազարյան Գ., Հայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգում: Եր. «ԱՌՏ», 2002:
2. Չիբուխչյան Ս., Լոգիստիկ համակարգեր (ուս. ձեռնարկ): Եր., ՀՊՃՀ, 2006:
3. ՀՀ ԱՎԾ, Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտը և կապը, Վիճակագրական ժողովածու, Եր., 2009:
4. Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր, 2005:
5. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2016:
6. Балабанов И. Т., Балабанов А. И., Внешнеэкономические связи. М., 1998.
7. Дегтярева О. И., Полянова Т. Н., Саркисов С. В., Внешнеэкономическая деятельность. М., “Дело”, 2004.
8. Джонсон Д. С., Вуд Д. Ф., Вордлоу Д. Л., Мерфи П. Р., Современная логистика, М., “Вильямс”, 2002.
9. Былатова А. С., Мировая экономика, М., 2005.
Кусков А. С., Джаладян Ю. А., Транспортное обеспечение в туризме (учебник), М.,
“ЗАО КноПус”, 2008.

Պատվիրել/