Հայկական հարցի քննարկումները Լոնդոնի և Լոզանի կոնֆերանսներում

Գին՝ 36000դրամ
Էջերի քանակ՝ 72էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 4439

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հայկական հարցի քննարկումները Լոնդոնի կոնֆ‎երանսում
Գլուխ 2.Հայկական հարցը Լոզանի կոնֆերանսում
Վերջաբան

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Ահարոնյան Ա., «Սարդարապատից մինչև Սևր և Լոզան», Բոստոն, 1943:
2. Արզումանյան Մ. Վ., «Արհավիրքից վերածնունդ», Եր., 1973:
3. Գալոյան Գ. Ա., «Հայաստանը և մեծ տերությունները 1917-1923թթ.», Եր., 1999:
4. Գալոյան Գ., «Պատմության քառուղիներում», Երևան, 1982:
5. Լազեան Գ., Հայաստանը և Հայ դատը. հայ և ռուս հարաբերություններու լույսին տակ», Երևան, 1991:
6. Լանգ Դ. Մ., Ուոքըր Ք., «Հայերը», Ե., 1965:
7. Խաչատրյան Կ., «Հայ-ռուսական հարաբերությունները 1920-1922թթ.», Եր., 2007:
8. Խատիսյան Ա., «Հայաստանի Հանրապետության ծագումն ու զարգացումը», Բեյրութ, 1968:
9. Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում (1828-1923), կազմողներ` Ձ. Խ. Կիրակոսյան, Ռ. Գ. Սահակյան, Եր., 1972:
10. Հակոբյան Հ. Վ., Տարեգիր հայության Հայրենիք վերադառնալու պահանջի պատմական ու իրավական հիմքերը, Եր.,2002:
11. ……

Պատվիրել/