Մանկավարժ կազմակերպչի անձնային և մասնագիտական որակները կրթության կազմակերպման գործում

Գին՝ 43000դրամ
Էջերի քանակ՝ 86էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 4450

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ներդպրոցական կառավարում
1.1. Ներդպրոցական կառավարման առանձնահատկությունները
1.2. Ներդպրոցական կառավարման սկզբունքները և մեթոդները
1.3. Ներդպրոցական կառավարման ոճերը
1.4.Մանկավարժական էթիկա
Գլուխ 2. Ներդպրոցական կառավարման սուբյեկտները
2.1. Կառավարող սուբյեկտների անձնային որակները
2.2. Կառավարող սուբյեկտների մասնագիտական որակները
2.3. Կառավարող սուբյեկտերի կազմակերպչական որակները
Հետազոտական մաս
Հիմնախնդրի վերաբերյան սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքների վերլուծություն
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Բ. Մինասյան, Մանկավարժութեան հիմունքները, Թաւրիզ, 1931
2. Լ. Շանթ, Երկեր (Կրթութիինը ընդհանրապէս), Պեյրութ, հ. 6, 1951
3. Կ. Ուշինսկի, Մանկավարժական ընտիր երկեր, Երևան, 1981
4. Նորմատիվ փաստաթղթեր, Երևանի քաղաքապետարանի կրթության վարչություն, Երևան, 2000
5. Ց. Սիմոնյան, Ակնարկներ հայ մանկավարժության պատմության, Երևան 1998
6. В. А. Сухомлинский, Избранные сочинения, т. 3, М., 1981
7. Зегерт В., Ланг Л., Руководить без конфликтов, М., 1990
8. Л. М. Маленкова, Воспитания в современной школе, М., 2003
9. М. М. Поташник , Профессиональные объединения педагогов: Методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений и учителей, М., 1997
10. Петерс Т., Устермен Т., В поисках эффективного управления, М., 1986
11. Ч. К. Селевко, Основы педагогической деятельности, П., 2004
12. …….

Պատվիրել/