Մանկավարժական պրոցես հասկացությունը

Գին՝ 37000դրամ
Էջերի քանակ՝ 74էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 4452

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ուսուցման նպատակների պրոբլեմը մանկավարժության մեջ
1.1. Դաստիարակության նպատակների պրոբլեմը մարդկության զարգացման տարբեր փուլերում
1.2. Ուսուցման և դաստիարակության նպատակների որոշման տարբեր մոտեցումներ
1.3. Մանկավարժության մեջ գոյություն ունեցող ուսուցման տեսակները
1.4. Ժամանակակից կրթական հաստատություններում գոյություն ունեցող ուսուցման կազմակերպման եղանակները
2. Զարգացնող ուսուցում և դրա կիրառման հնարավորությունները տարրական դասարաններում
2.1. Մանկավարժական պրոցես հասկացությունը
2.2. Գործունեությունը` որպես երեխայի զարգացման միջոց և դրա տեսակները
2.3. Կոլեկտիվը, որպես երեխայի զարգացման նախապայման
3. Ուսուցման հումանիզացիան և դրա իրականացման ուղիներն ու եղանակները տարրական դպրոցում
3.1. Ավտորիտար եւ հումանիստական ուղղությունների ծագումը և զարգացումը
4. Հաղորդակցումը, որպես ՙմանկավարժական կատեգորիա՚
4.1. Մանկավարժական հաղորդակցման ձեւերը
4.2. Կոլեկտիվը, որպես հաղորդակցման զարգացման միջոց
4.3. Մանկավարժական կուլտուրան, որպես մասնագիտական կատեգորիա
5. Ուսուցման նոր տեխնոլոգիաները և դրանց կիրառման հնարավորությունները տարրական դասարաններում
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

Պատվիրել/