Համագործակցային մանկավարժության սկզբունքների և մեթոդների ներդրումը դպրոցի կառավարման գործում

Գին՝ 64000դրամ
Էջերի քանակ՝ 128էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 4454

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. «Դպրոց» սոցիալական կառույցի կառավարման հիմնախնդիրները
1.1 «Դպրոց» սոցիալական կառույցի գործունեության նպատակները եվ խնդիրները
1.2. ներդպրոցական կառավարման առանձնահատկությունները
1.3. Կառավարման սկզբունքները, մեթոդները, ոճերը
1.4. դպրոցի կառավարման ենթահամակարգերն ու սուբյեկտները
1.5. կառավարող սուբյեկտների անձնային, մասնագիտական, կազմակերպչական որակները
1.6. դպրոցի տնօրենի ինովացիոն տիպը
Գլուխ 2. Համագործակցության մանկավարժության ծագման և կայացման փուլերի պատմատեսական հիմքերը
2.1 ի՞նչ է համագործակցության մանկավարժությունը
2.2 համագործակցության մանկավարժության ծագման նախադրյալները
2.3 համագործակցության մանկավարժության կայացման փուլերը տարբեր երկրներում
2.4 համագործակցության մանկավարժության սկզբունքների և մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը դպրոցում
Գլուխ 3 համագործակցության մանկավարժության հիմնախնդիրները
3.1 համագործակցային ուսուցման առանձնահատկությունները եվ օրինաչափությունները
3.2 համագործակցային ուսուցման սկզբունքները
3.3 համագործակցային ուսուցման մեթոդները
3.4 նորարար ուսուցիչը համագործակցային ուսուցման ընթացքում
Գլուխ 4 գիտամանկավարժական պրակտիկայի եվ սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքների վերլուծություն
4.1 գիտահետազոտական պրակտիկայի արդյունքների վերլուծություն
4.2 թեմայի վերաբերյալ սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքների վերլուծություն
Եզրակացություններ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Ասատրյան Լ., Ա. Կարապետյան, Կրթության համակարգի կառավարման հիմունքները, Եր., 2003
2. Ասատրյան Լ. Թ., Կարապետյան Ա. Ս. Ասատրյան Մ. Ա. Ցոլակյան Թ. Ֆ., Կրթության համակարգի կառավարման հիմունքներ, Մաս 1, Եր., 2003
3. Բաբաջանյան Ս., Ծ. Բաբայան — ՙՄիջնակարգ կրթությունը Հայաստանում՚, Երևան 2003:
4. Զոհրաբյան Ա., Հովհաննիսյան Գ., Արնաուդյան Ա., և ուրիշներ, Ուսուցման կոնստրուկտիվիստական մեթոդաբանություն, Եր., 2002
5. Թադևոսյան Հ., Ատենախոսություն, Երևան, 2003թ
6. Խաչատրյան Ս., Պետրոսյան Ս., Թովմասյան Տ., Երևան, Հասարակագիտություն-8 /՞Տիգրան Մեծ՞, 2007
7. Խրիմյան Ա., Դպրոցի ղեկավարում և կառավարում, Եր., 2004
8. Կոնստանտինով Ն.Ա., Մեդինսկի Ե.Ն., Շաμաևա Մ.Ֆ., Մանկավարժության պատմություն, Երևան, ՙԼույս՚, 1972
9. Համագործակցային մանկավարժություն, Երևան, 1989թ
10. Համագործակցության ուսուցում, Ձեռնարկ, Եր., 2006
11. Հասարակագիտության ուսուցման արդի հիմնահարցեր, Եր., 2005թ
12. Հակոբյան և ուրիշներ ՙՀամագործակցային մանկավարժության տեսությունն ու պրակտիկան՚, Եր., 1996
13. Մանկավարժություն գիտամեթոդական հանդես,և 7 – 8, Եր., 2009
14. ՙՄանկավարժական միտք՚, N 1 – 2, Երևան, 2006թ,
15. Մանուկյան Ս. ՙՆպատակահարույց ուսուցման տեսությունն ու պրակտիկան՚, Երևան, 1998:
16. ……………….

Պատվիրել/