Սպասարկու բառերը Հովհանես Ղուկասյանի «Ոսկան Երևանցի» վեպում

Գին՝ 40000դրամ
Էջերի քանակ՝ 80էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 4525

Բովանդակություն

Ներածություն
Առաջին գլուխ. Սպասարկու բառերի հարցի շուրջ
1.1 Քերականական իմաստ. դրա արտահայտման միջոցները
1.2 Քերականական իմաստ ունեցող խոսքի մասերի իմաստային դասակարգումը: Կապ
1.3 Շաղկապը որպես ինքնուրույն խոսքի մաս
Երկրորդ գլուխ. Վերաբերմունքային իմաստ ունեցող խոսքի մասերի իմաստային առանձնահատկությունները
2.1 Վերաբերականներ
2.2 Ձայնարկություն
Երրորդ գլուխ. Սպասարկու բառերի քերականական իմաստների արտահայտությունը
3.1 Հովհ. Ղուկասյանի «Ոսկան Երևանցի» վեպի լեզվաոճական առանձնահատկությունները
3.2 Կապերի արտահայտած քերականական իմաստների դրսևորումները Հ. Ղուկասյանի վեպում
3.3 Շաղկապների դրսևորած քերականական իմաստների դրսևորումները «Ոսկան Երևանցի» վեպում
3.4 Վերաբերմունքային իմաստ ունեցող խոսքի մասերի իմաստային դրսևորումները
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1.Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, Երևան, 1965:
2.Աբեղյան Մ., Աշխարհաբարի քերականություն, Վաղարշապատ, 1906:
3.Աբեղյան Մ., Աշխարհաբարի շարահյուսութիւն, Վաղարշապատ, 1912:
4.Աբրահամյան Ա., Բայը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1964:
5.Աբրահամյան Ս. և ուրիշ., Ժամանակակից հայոց լեզու, հ. 2, Երևան, 1974:
6.Աբրահամյան Ս., Ժամանակակից հայերենի չթեքվող խոսքի մասերը, Երևան, 1959:
7.Աբրահամյան Ս., Ժամանակակից հայերենի քերականություն, Երևան, 1969:
8.Աբրահամյան Ս., Ժամանակակից գրական հայերեն, Երևան, 1981:
9.Աղայան Էդ. Լեզվաբանության հիմունքներ, Երևան, 1987:
10.Աճառյան Հ., Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հ. 5, Երևան, 1965:
11.Այտընյան Ա., Քննական քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի, Վիէննա, 1866:
12.Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու: Ձևաբանություն, Երևան, 2002:
13.Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանության հարցեր, Ա գիրք, Երևան, 1970:
14.Առաքելյան Վ., Ժամանակակից հայերենի հոլովների և հոլովական կապակցությունների իմաստային առումները, Երևան, 1957:
15. …….

Պատվիրել/